ÜZLETSZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKKEL

BROKERCASH KFT.

1137, BUDAPEST, KATONA JÓZSEF UTCA 23/A, 1.EM/1. , CG: 01-09-172052.

 

 

Általános Szerződési feltételek

Bevezető rendelkezések: Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a BROKERCASH Kft.-re, továbbá a vele szerződéses kapcsolatban álló alvállalkozók és megbízóik jogügyleteire.

 

A BROKERCASH Kft adatai:

Cégjegyzékszám: 01-09-172052

Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Bejegyezve: 2013.04.29

Cég elnevezése, rövidített elnevezés: BROKERCASH Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, BROKERCASH Kft.

A cég székhelye: 1137, Budapest, Katona József utca 23/A, 1.em/1.

A cég fő tevékenysége: 6622'08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

A cég jegyzett tőkéje: Ötszázezer forint (500.000 HUF)

Képviseletre jogosult ügyvezető önálló aláírási joggal: Ősi Zsolt

A cég statisztikai számjele: 24322517-6619-113-01.

A cég adószáma: 24322517-2-41

 

Elektronikus elérhetőség: www.brokercash.hu

Felelős vezetők: Előző pontban megjelölt ügyvezető.

Területi és tárgyi hatály: Magyarország területén kötött jogügyletek, mely a Kft. többes független közvetítői tevékenységéből adódik.

Felelősségi szabályok: A Kft. alvállalkozói tevékenységéért a Hpt.-ben és a Ptk.-ban foglaltszabályok alapján felel. Felelőssége alóli mentesülés eseteit jelen Ászf. és üzletszabályzata tartalmazza.

Felek egyezően rögzítik, hogy a Megbízó fél céljai elérése érdekében bankhitelt kíván felvenni, amely eléréséhez a Megbízott fél tanácsadási tevékenységét kívánja igénybe venni a jelen megállapodásban leírtak szerint.

 

A Megbízó kijelenti, és szavatosságot vállal azért, hogy az általa közölt adatok, valamint az általa átadott dokumentumok a valóságnak megfelelnek.

A Megbízó köteles a megállapodás időtartama alatt a Megbízottal folyamatosan együttműködni, a részére, a saját költségére tevékenysége végzéséhez szükséges adatokat, bizonylatokat, és információkat szolgáltatni, továbbá minden olyan intézkedést megtenni, amelyeket a Megbízott tanácsai szerint szükségesek.

 

Jelen szerződés alapján a Megbízott nem válik jogosulttá sem a Megbízó fél képviseletében, sem a saját nevében szerződés megkötésére, kötelezettség vállalására.

A Megbízó kijelenti, és egyben jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pénzintézet részére a hitelt folyósította, úgy az ehhez szükséges szerződés aláírásának időpontjáról a Megbízott felet értesíti, aki jogosult a szerződés aláírásánál jelen lenni.

A Megbízott a megállapodás időtartama alatt az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

A hitelkérelem jellegének megfelelő pénzintézet ajánlása;

Az átadott dokumentumok alapján segítő közreműködés hitelkérelem elkészítésében;

A hitel fedezetének, illetve a felajánlott fedezett forgalmi értékének megállapításához, felértékeléséhez, a Megbízó által kiválasztott, bank által elfogadott értékbecslő kiajánlásához, segítő közreműködés, illetve saját hatáskörben értékbecslés készítése;

Közreműködés, és segítség nyújtás a hitelkérelem mellékleteinek összeállításához, és a hitelkérelem bankhoz történő benyújtásában.

A Megbízott nem szavatolja a kölcsönkérelem Megbízó javára történő kedvező elbírálást, illetőleg a kölcsönkérelem alapján igényelt bankhitel (bankkölcsön) tényleges nyújtását, folyósítását.

A Megbízott tevékenysége kifejezetten, és kizárólag a Megbízó fél igényeihez igazodó pénzintézet felkutatása, és kiajánlására irányul, és tevékenysége nem minősül eredménykötelesnek.

A Megbízott kijelenti, hogy a tevékenysége végzése során a legjobb tudása szerint jár el, továbbá, hogy a Megbízó hitelkérelmének esetleges elutasítása esetén semmilyen felelősség nem terheli. Megbízó tudomásul veszi, hogy az egyedi szerződésben vállalt teljesítési határidő elmulasztásáért Megbízottat csak abban az esetben terheli felelősség, ha megbízó bizonyítja hogy a mulasztás megbízott vétkességi körébe tartozik és ezzel okozati összefüggésben őt kár érte.

 

A Megbízott kijelenti, hogy felelősség nem terheli a pénzintézet által esetlegesen pótlólag bekért a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok, bizonylatok:

a Megbízó részéről történt késedelmes teljesítésért;

az ebből adódó időbeni eltolódásért;

ennek következményéből származóan a Megbízót ért károkért;

valamint az erre visszavezethető esetleges elutasításért - továbbá az indokolt ügyintézési határidő alatti árfolyam különbözetből eredő károkért. A felek megállapodnak abban, hogy a százalékban megadott költségeknél a tényleges folyósított bruttó (költségekkel nem csökkentett) hitelösszeget tekintik kiinduló értéknek.

 

Fentiekről Megbízott Megbízónak átvételi elismervényt állít ki, és átadja. Az ügylet lezárásakor, adminisztratív szolgáltatási díj megfizetését követően az előzetes adminisztratív költségekről, ill. a szolgáltatási díjról a Megbízott számlát állit ki, melyet Megbízónak átad. Amennyiben a díj megfizetése elmarad (abban az esetben, ha a Megbízó a pénzintézet által folyósított hitel hitelbírálat kapcsán negatív eredményben részesül), úgy a Megbízott csak az előzetes költségekről állít ki számlát, és azt adja át Megbízónak.

Fentiekről Megbízott Megbízónak átvételi elismervényt állít ki, és átadja. Az ügylet lezárásakor, adminisztratív szolgáltatási díj megfizetését követően az előzetes adminisztratív költségekről, ill. a szolgáltatási díjról a Megbízott számlát állit ki, melyet Megbízónak átad. Amennyiben a díj megfizetése elmarad (abban az esetben, ha a Megbízó a pénzintézet által folyósított hitel hitelbírálat kapcsán negatív eredményben részesül), úgy a Megbízott csak az előzetes költségekről állít ki számlát, és azt adja át Megbízónak.

 

Szerződő felek kijelentik, és egyértelművé teszik, hogy az előzetes költségek (hitel előzetes költsége, üzemanyag költség, földhivatali ügyintézés…, stb.) egyszeri, vissza nem térítendő költségek. Ügyintézés költségeit, ügyintéző kiadásait (pl.: telefon) fedezi.

Jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik. A jelen megállapodást a felek hitelbírálat végleges befejezéséig nem jogosultak rendes felmondással megszűntetni, a szerződés csak közös megegyezésük alapján szűnik meg.

 

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a banknak jogában áll az ügyfelet elutasítani, és ezt nem megindokolni. Ebben az esetben Megbízottat semminemű felelősség nem terheli. Megbízó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009 évi CLXII. törvény (FHTV) 5. §-a szerint, a hitelszerződés megkötése előtt az 56/2014. (XII.31) NGM rendeletben rögzített tájékoztatási szabályok alapján a megfelelő tájékoztatást és magyarázatot a hitelfelvétellel kapcsolatban  Megbízottól megkapta, az alábbi részletezéssel az Fhtv. 6-8 § -a szerint:

 

1. a hitel típusa,

2. a hitelező neve (cégneve) és levelezési címe

3. a hitelközvetítő neve (cégneve) és levelezési címe

4. a hitel teljes összege és lehívásának feltételei

5. a hitel futamideje

6. termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezése és készpénzára,

7. a hitelkamat és a hitelkamat feltételei, alkalmazása esetén a vonatkozó referencia-kamatláb, kamatfelár, kamatváltoztatási vagy kamatfelár-változtatási mutató, valamint a hitelkamat módosításának gyakorisága, feltételei és eljárási szabályai,

8. a teljes hiteldíj mutató egy reprezentatív példával annak valamennyi feltételével,

9. a Megbízó által a szerződéskötéskor ismert feltételek alapján fizetendő teljes összeg,

10. a Megbízó által fizetendő törlesztőrészletek összege, a törlesztőrészletek száma, és a törlesztés gyakorisága, esetlegesen a törlesztőrészleteknek a különböző hitelkamatú tartozásra történő elszámolásának sorrendje,

11. a fizetési számlához vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalék, díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség, kivéve ha a fizetési számla vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fenntartása nem kötelező,

12. a hitelhez kapcsolódó hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díj, jutalék (a továbbiakban együtt: díj) és költségek -, és módosításuk feltételei,

13. adott esetben a közjegyzői díj,

14.28 a hitelhez kapcsolódó olyan szolgáltatások (például biztosítás), amely a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges,

15. a késedelmi kamat vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik,

16. a fizetés elmulasztásának következményei,

17. a szükséges biztosítékok meghatározása,

18. az elállási jogról, illetve annak hiánya,

19. az előtörlesztéshez való jog, és annak 24. § szerinti esetleges költségei,

20. a 14. § (4) bekezdése szerinti kötelezettsége,

21. a 9. § szerinti kötelezettség, valamint

22. a megadott adatok érvényességének esetleges időbeli korlátozása.

(2) Ha az (1) bekezdés 7. pontja szerinti egyes hitelkamatok alkalmazásának feltételei eltérnek egymástól, a hitelkamat módosításának gyakoriságára, feltételeire és eljárási szabályaira vonatkozó tájékoztatást valamennyi hitelkamat tekintetében átadásra került.

(3) Ha a Megbízó a rendelkezésére bocsátott adatok alapján megjelöli az általa előnyben részesített hitel jellemzőit, a hitelező és a hitelközvetítő a teljes hiteldíj mutatóról és a Megbízó által fizetendő teljes összegről ezek alapulvételével nyújt tájékoztatást.

(4) Ha a hitelszerződés alapján a hitel lehívására többféle módon kerülhet sor, és ezek eltérő hitelkamatokat vagy eltérő hitelkamaton kívüli egyéb ellenszolgáltatást - ideértve díjat és költséget - jelentenek, és a hitelező az adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási módot vette figyelembe, a hitelező és a Megbízott a tájékoztatás során jelzi, hogy más lehívási mód magasabb teljes hiteldíj mutatót eredményezhet.

(5) Ha a Megbízó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését, hanem a hitelszerződésben, vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás során a hitelező és a Megbízó köteles egyértelműen és tömören tájékoztatni, hogy a részletek megfizetése nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését, kivéve ha a felek kifejezetten erről állapodnak meg.

(6) Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a hitelező és a Megbízó – a 3/2016. (I.7) NGM 2. melléklet szerinti formanyomtatvány felhasználásával - az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztót:

a) az (1) bekezdés 1-5. pontjában, 7. pontjában, 8. pontjában, 15. pontjában, 20. pontjában és 22. pontjában foglaltakról,

b) a hitel felmondásának feltételeiről és módjáról,

c) olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt a hitelező felszólítására kell visszafizetni arról, hogy a hitelező bármikor jogosult a hitel teljes összegének visszafizetését követelni, valamint

d) olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt három hónapon belül vagy a hitelező felszólítására kell visszafizetni a szerződés megkötését követően felmerülő hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve díjat és költséget -, és ezek módosításának feltételeiről.

(7) A hitelező és a Megbízott az e §-ban meghatározott adatokon kívül kizárólag az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványtól elkülönítetten adhat tájékoztatást.

7. §29 (1) A hitelközvetítő az 5. § és 6. § szerint általa teljesítendő tájékoztatással egyidejűleg közölni, illetve a tájékoztató iratokon feltüntetni köteles, hogy a fogyasztó érdekében vagy valamely - egy, illetve több - hitelező képviseletében jár el.

(2) A hitelközvetítő a Megbízó által részére fizetendő díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségéről a hitelszerződés megkötését megelőzően a Megbízót tájékoztatta, és az erről való megegyezést papíron vagy más tartós adathordozón rögzítette.

(3) Ha hitelező megbízásából eljáró Megbízott részére a Megbízót terheli díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség, a Megbízott a teljes hiteldíj mutató számítása érdekében e fizetési kötelezettség mértékéről a hitelezőt tájékoztatta.

8. §30 (1)31 A Megbízó - az elektronikus úton történő tájékoztatás kivételével - a hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatást tartalmazó formanyomtatvány másolatán aláírásával igazolja annak átvételét és azt, hogy az 5-7. §-ban szabályozott tájékoztatást megkapta.

(2) Ha a hitelszerződést a felek azonosított elektronikus úton vagy elektronikus okirati formában kötik meg, akkor az (1) bekezdés szerinti külön aláírásra igazolásként nincs szükség. Ebben az esetben

a) a költség és díj módosulására vonatkozó tájékoztatás elektronikus úton is teljesíthető,

b) a kamatváltozásra vonatkozó tájékoztatást papíron vagy más tartós adathordozón kell teljesíteni.

(3)32 Az 5-7. §-ban meghatározott tájékoztatás elektronikus úton is teljesíthető azzal, hogy a hitelszerződés megkötését követően a 6. § és a 7. § szerint tájékoztatási kötelezettség papíron vagy más tartós adathordozón teljesítésre kerül.

 

A hitelajánló bank tájékoztatóját elolvasta, tudomásul vette.

Szerződő felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket mindenekelőtt peren kívüli egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén jogviták eldöntésére a Salgótarjáni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadók.

Hirdetéseink nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek, és nem teljes körű tájékoztatás! A mindenkori hiteligénylést a bank bonitás vizsgálat alá veti. Az egyes banki kölcsönök hitelbírálatát követően elfordulhat, hogy hiánypótlásként további dokumentumokat kér a bank (pl.: APEH-igazolás, kezes, munkáltatói igazolás, további fedezetek bevonása..., stb.).

 

Általános szerződési feltételeink nyilvánosak, hozzáférhető az iroda hivatalos helységében, illetve elolvashatóak honlapunkon. A benne szereplő adatok minden ügyfelünkre nézve kötelezőek, attól eltérni csak külön írásbeli megállapodás alapján lehet.

 

Minden szerződött ügyfelünk a megbízási szerződés megkötése előtt teljes körű tájékoztatást kap szóban, és írásban az Iroda általános szerződési feltételeiről!

 

Üzletszabályzat

Az Üzletszabályzat - a továbbiakban ÜSZ - célja, hogy mind az Ügyfél, mind a Megbízott mint – és továbbiakban - Iroda érdekében határozott és egyértelmű alapját adja a kapcsolatoknak, melyben az Iroda minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik elősegíteni az Ügyfél eredményes gazdálkodását, teljesíteni megbízásait, védelmezni üzleti érdekeit. Az egyes szolgáltatások részletes szabályait az Általános Szerződési Feltételek, az Ügyfelekkel megállapodott egyedi feltételeket a személyre szóló szerződések tartalmazzák.

 

Alkalmazási kör

Az ÜSZ alkalmazásában felek az Ügyfél és az Iroda. Ügyfél az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, valamint természetes személy, akinek a részére az Iroda pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi és egyéb szolgáltatást, tanácsadást nyújt.

 

Ügyfél - a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával - devizabelföldi és devizakülföldi egyaránt lehet.

 

Az ÜSZ rendelkezései külön kikötés nélkül is alkalmazandók és kötelezőek mind az Irodára, mind az Ügyfélre. Az ÜSZ rendelkezéseitől az Iroda és az Ügyfél a jogszabály keretein belül közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.

 

Az ÜSZ rendelkezései az Iroda és az Ügyfelek között létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazzák, az abban foglaltak az Iroda és az Ügyfél közötti mindennemű olyan üzleti kapcsolatra vonatkoznak, amelyek az Iroda hitelközvetítői tevékenységéből fakadnak.

 

Az Iroda és az Ügyfél közötti jogviszony tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait az egyedi szerződések, valamint az általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) állapítják meg. Amennyiben a jelen Üzletszabályzat az ÁSZF között eltérés van, akkor az ÁSZF rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF és az egyedi szerződés közötti eltérés esetén pedig az egyedi szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Az ÜSZ által nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályainak vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, melyek különösen a Polgári törvénykönyv, valamint a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.), illetve az egyes bankügyletekre irányadó nemzetközi szabályzatok és szokványok.

 

Az ÜSZ nyilvánossága, Ügyfél által történő elfogadása és módosítása

Az ÜSZ nyilvános, bárki megtekintheti és megismerheti, az ügyfélfogadásra nyitva álló irodai helyiségben hozzáférhetően rendelkezésre áll, az Iroda az Ügyfél kívánságára azt ingyenesen rendelkezésre bocsátja, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton az Iroda internetes honlapján is elérhetővé teszi.

 

Az Iroda fenntartja magának a jogot, hogy az Üzletszabályzatot, illetve az ÁSZF-et új szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse, valamint, hogy azokat a pénz és tőkepiaci feltételek, a jogszabályi és hatósági előírások, valamint a irodai üzletpolitika megváltozásakor egyoldalúan módosítsa. A kiegészítés és módosítás a hatálybalépés időpontjától kezdve - ellenkező kikötés hiányában - vonatkozik a már korábban megkötött szerződésekre is.

 

Amennyiben az Iroda az Üzletszabályzatot, illetve ÁSZF-et egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítja, a módosításról az Ügyfeleket, annak hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően az ügyfélfogadásra nyitva álló helységeiben történő kifüggesztés útján értesíti.

 

Ha az Ügyfél a tervezett módosítást nem fogadja el, az Iroda úgy tekinti, hogy a módosítás hatálybalépésének napjával az Ügyfél a szerződést felmondta. Ebben az esetben az Iroda és az Ügyfél kötelesek egymással haladéktalanul elszámolni, tartozásaikat megfizetni, illetve követeléseikről rendelkezni. Ha az Ügyfél a módosítás ellen, annak hatálybalépési napjáig írásban nem tiltakozik, az Iroda úgy tekinti, hogy az Ügyfél a módosítást elfogadta.

 

Együttműködés, tájékoztatás

Az Iroda és az Ügyfél a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül köteles értesíteni a közöttük lévő üzleti kapcsolattartás szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. Az egymáshoz intézett, az ügylettel összefüggő kérdésekre - ha az ügy jellegéből, vagy a rendelkezésre álló iratokból kitűnően más nem következik - legkésőbb 5 naptári napon belül válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. A szerződés teljesítése szempontjából lényeges körülmény - így különösen az értesítési cím, a képviselő, a jogi státusz, a fizetőképesség, vagyoni helyzet - változásáról a felek egymást haladéktalanul tartoznak értesíteni. E kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

 

Az Ügyfél köteles 15 naptári napon belül írásban értesíteni az Irodát, ha nem érkezett meg időben valamely általa az Iroda által várt értesítés, különösen, ha az fizetési megbízás teljesítésére, illetve pénzkövetelés jóváírására vonatkozik.

 

E kötelezettségek elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik. Az Iroda jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás.

 

Az Ügyfél köteles megadni minden, a közöttük létrejövő jogügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amelyet az Iroda döntéséhez, a jogügylet, vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart, természetes személyek esetében az ügyfél azonosításhoz szükséges adatokat az Iroda megvizsgálhassa, és leellenőrizhesse.

 

Az Iroda jogosult - az Ügyfél hozzájárulása nélkül - az Ügyféllel kötött szerződések alapján fennálló követeléseit harmadik személy részére átruházni. Az átruházásról az Ügyfelet haladéktalanul értesíteni kell.

 

§24 (1) A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció során Iroda kerül kell minden olyan megfogalmazást, amely a hitel elérhetősége vagy költsége tekintetében téves várakozásokat kelthet z Ügyfélben.

(2) Ha a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - vonatkozó számadatot megjelöl, akkor Iroda a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően, reprezentatív példával bemutatva adja meg a következő adatokat is:

a) a hitelkamat mértéke és típusa (rögzített hitelkamat, változó hitelkamat vagy mindkettő),

b) a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó,

c) a hitel teljes összege,

d) a hitel futamideje,

e) a teljes hiteldíj mutató,

f) termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás készpénz ára és az önrész, valamint

g) az Ügyfél által fizetendő teljes összeg és a törlesztő   részlet összege.

(3) Ha a jelzáloghitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - vonatkozó számadatot megjelöl - a (2) bekezdés a)-e) és g) pontján túl -, Iroda a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően megadja a következőket is:

a) a hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó neve,

b) tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog,

c) a törlesztő részletek száma, valamint

d) devizaalapú hitel esetén Iroda figyelmeztetést ad arra vonatkozóan, hogy az árfolyam változása befolyásolhatja az Ügyfél által fizetendő összeget.

(4) Iroda a kereskedelmi kommunikációban alkalmazott reprezentatív példát a tájékoztatásban is következetesen alkalmazza.

(5) Ha a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás (például biztosítás) igénybevétele a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges, és a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás ellenszolgáltatása nem ismert, a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban Iroda a hitelhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének kötelezettségét is jelzi a teljes hiteldíj mutatóval együtt.

(6) Iroda a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban köteles feltüntetni, hogy kinek a képviseletében jár el.

A részletes tájékoztatás kötelező elemeit jelen dokumentum 4. sz. melléklete tartalmazza

 

A hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatás

5. §26 (1) A hitelező, az Iroda vagy közvetítői alvállalkozó a hitelszerződés megkötését megelőzően az Ügyfél részére köteles olyan felvilágosítást adni, amelynek alapján az Ügyfél felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és - ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül - a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének. Ennek során a hitelező és adott esetben az Iroda vagy közvetítői alvállalkozó az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy az Ügyfél megalapozott döntést hozhasson a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felvilágosításnak mindenekelőtt ki kell terjednie az ajánlott termékek legfontosabb jellemzőire, az Ügyfél pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére.

(3) Az (1) bekezdés szerinti felvilágosítást tömör és informatív módon úgy nyújtja Iroda, hogy az az Ügyfél számára érthető és áttekinthető legyen, reprezentatív példákkal ábrázolt módon mutatja be, hogy a hitelfelvétel törlesztése a jövedelmi viszonyaihoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során milyen további kockázatokkal kell számolnia, ideértve a kamat- és az árfolyamkockázatot is.

(4) Az (1) bekezdés szerinti felvilágosítás során Irodán egyértelmű általános tájékoztatást ad a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.

(5) Ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül, (1) bekezdés szerinti felvilágosításnak kiterjed

a) arra, hogy az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy önálló, valamint

b) az egyes szerződések felmondásának körülményeire is.

(6) A hitelező az általa kötött hitelszerződések és jelzáloghitel-szerződések termékcsoportonként legjellemzőbb mintaszövegét az Ügyfél előzetes tájékozódása érdekében annak kérésére Iroda az internetes honlapján hozzáférhetővé teszi.

. §37 (1) Jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing igénylése esetén a hitelezőre nézve kötelező ajánlat megtételekor a szerződés tervezetét az Ügyfél kérése nélkül is legalább három nappal a tervezett szerződéskötést megelőzően az Ügyfél rendelkezésére kell bocsátani. Az Ügyfél a három nap leteltéig az ajánlatot nem fogadhatja el. A hitelező ajánlati kötöttsége a szerződéstervezet fogyasztó részére történő rendelkezésre bocsátásától számított tizenöt napig áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződések elektronikus úton nem köthetők meg, ez azonban nem akadálya annak, hogy a tájékoztatási kötelezettség teljesítése és annak igazolása, valamint a szerződés tervezetének rendelkezésre bocsátása tekintetében a felek a 8. § (2) bekezdése szerinti elektronikus utat vegyék igénybe, ha annak feltételei fennállnak.

A hitelképesség vizsgálata38

14. §39 (1) A hitelező az Ügyfél hitelképességét a rendelkezésére álló információk alapján értékeli és kizárólag abban az esetben tesz ajánlatot az Ügyfélnek hitelszerződés megkötésére, ha a hitelképesség-vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az Ügyfél képes a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére. A hitelképesség vizsgálatának részletes szabályait jogszabály állapítja meg.

(2) Ha e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérően nem rendelkezik, az információk az Ügyfél által nyújtott tájékoztatáson és a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevételén alapulhatnak. A hitelreferencia-szolgáltatás igénybevételéről a hitelező előzetesen papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatja az Ügyfélt.

(3) A hitelező a hitelképesség vizsgálatát követően haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfélt a hitelkérelem elbírálásának eredményéről és adott esetben arról, ha a hitelkérelem elutasítására az adatok automatikus feldolgozása során került sor.

(4) A hitelszerződés megkötését követően a hitelező nem mondhatja fel a hitelszerződést azzal az indokkal, hogy a hitelképesség vizsgálata nem volt megfelelő vagy az Ügyfél által közölt adatok hiányosak voltak.

(5) Ha a felek a hitelszerződés megkötését követően a hitel teljes összegének felemelésében állapodnak meg, a hitelszerződés módosítását megelőzően a hitelező köteles az Ügyfél hitelképességét díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen ismételten értékelni, kivéve, ha a hitel adott összeggel történő megemelését a hitelképesség eredeti vizsgálatakor már figyelembe vették.

(6) Ha a hitelező a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján az Ügyféllel nem kíván szerződést kötni, az Ügyfélt a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről és a hitelreferencia-szolgáltatás jellemzőiről Irodán keresztül haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja, kivéve, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja.

(7) Megbízó – mint Többes ügynök- a fogyasztó lehetőségeinek felmérése érdekében a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozáséról szóló 32/2014 (IX.10.) MNB rendelet hatálya alatt álló hitelszerződés ajánlása esetén a tájékoztatást megelőzően szóban vagy elektronikus úton tájékoztatást ad a hivatkozott MNB rendelet főbb követelményeiről.

 

A teljesítés szabályai, helye, ideje

Az Iroda, mint független közvetítő megbízásából eljáró személy a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során köteles az ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles az ügyfél tájékoztatása alapján felmérni az ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a közvetítő által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják.

 

A többes ügynök felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért ( kivéve, ha az jelen Üsz. felelősséget kizáró szabályai alá esik). (2013. évi CCXXXVII. törvény ).

 

A teljesítés helye az Iroda és az Ügyfél kapcsolatában az Irodának az a szervezeti egysége, amelyet a teljesítés alapjául szolgáló szerződésben akként megjelölt, ennek hiányában, az adott teljesítésben érintett, illetve az Ügyféllel üzleti kapcsolatot létesítő szervezeti egység.

 

Ha az Ügyfél részére előírt fizetési teljesítés határnapja munkaszüneti napra esik - és jogszabály vagy a szerződés másként nem rendelkezik - a késedelemmentes teljesítés utolsó napja az azt követő első munkanap.

 

Az Iroda Ügyféllel szembeni követelésének kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos minden felmerülő költség az Ügyfelet terheli.

 

 

Közreműködő igénybevétele

Az Iroda jogosult harmadik személy közreműködését igénybe venni, ha ez az Ügyféltől kapott megbízás teljesítése, vagy a saját követelése érvényesítése érdekében szükséges.

 

Az Iroda a harmadik személyért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály korlátozza, az Iroda felelőssége is ehhez igazodik.

 

Az Iroda felelőssége

Az Iroda nem felel az olyan károkért, amelyek az Irodán kívül álló és el nem hárítható okból - így különösen természeti katasztrófa, háború, terror jellegű cselekmények, belföldi vagy külföldi jogszabály, vagy hatósági rendelkezés, szükséges hatósági vagy bármilyen egyéb felhatalmazás, engedély vagy egyéb szükséges dokumentum megtagadása vagy késedelmes megadása, illetve hiánya folytán - következtek be.

 

Nem felel az Iroda a működésének megzavarásából eredő kárért, ideértve a irodaüzem karbantartás fenntartásával kapcsolatos korlátozott működést, valamint, ha az Iroda jelentős ok miatt, meghatározott napon vagy ideig beszünteti, vagy korlátozza működését.

 

Nem felel az Iroda az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást az Ügyfél vagy a jogügyletben szereplő más személy (Bank) magatartása akadályozza, ideértve azt az esetet is, amikor a pénzintézet a hitelkérelem pozitív elbírálást indokolás nélkül elutasítja.

 

Az Iroda nem felel a hozzá benyújtott okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok módosításaiért, felelőssége csupán a szabályszerű és jogszabály által megkövetelt ügyfél átvilágításra terjed ki.

 

Az Iroda nem felel az olyan hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos ellenőrzéssel sem lehetett felismerni.

 

Az Iroda nem felel azért a kárért, ami abból keletkezik, hogy az Ügyfél megtéveszti, vagy tévedésben tartja jogi státusza és cselekvőképessége tekintetében, avagy nem tájékoztatja kellő időben írásban, a cselekvőképességében időközben beállott változásokról.

 

7. Kamatok, díjak, jutalékok és költségek

 

A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítésért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. Ez a rendelkezés nem érinti a közvetítőnek azt a jogát, hogy a pénzügyi közvetítést igénybe vett ügyfele számára más-pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő-szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel.

 

Az Ügyfél az Iroda vagy a megbízás teljesítése során annak érdekében igénybevett közreműködők által végzett adminisztratív szolgáltatásokért díjat fizet. A szolgáltatás teljesítése során felmerülő költségek - különösen a postaköltségek, a telefonfax , az esetleges hatósági eljárás költségei, közjegyzői eljárás költségei, a közreműködő igénybevételének költségei, az értékbecslés költségei illetve az egyéb illetékköltségek - az Ügyfelet terhelik, mely költségekről az ügyfél nevére szóló számlát kap.

 

Az irodaszolgáltatások ellenértékének mértékét, esedékességét, illetve számításának módját az egyedi szerződések tartalmazzák. A díjazás jogcímét és mértékét jelen üzletszabályzat 5. sz. melléklete tartalmazza, mely melléklet egyben hirdetménynek is minősül. Az aktuális ÁSZF, hirdetmények illetve a jelen Üzletszabályzat megtekinthetők az Iroda valamennyi ügyfélforgalom számára nyitva álló üzleti helyiségében, és ezek másolatát az Ügyfél kívánságára az Iroda rendelkezésre bocsátja.

 

Az Ügyfél pénztartozása késedelmes teljesítése esetén az Irodának késedelmi kamatot tartozik A késedelmi kamatot - ha azt jogszabály vagy a szerződés nem határozza meg - a Ptk. szerinti mértékben kell megfizetni.

 

8. Kézbesítés

 

Az Iroda az Ügyfél részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket, okmányokat (továbbiakban együttesen: iratok) elsősorban az ügymenet során személyesen adja át, illetve arra a címre küldi, amelyet az Ügyfél e célból megadott a részére. Ilyen cím hiányában az Iroda az Ügyfél általa ismert lakóhelyére/székhelyére, illetve telephelyére küldi az iratokat. Az Iroda nem felel azért, ha az Ügyfél által megadott név, cím vagy a kézbesítés szempontjából jelentős egyéb adat pontatlansága, megváltozása miatt vagy más az Irodán kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. Az Ügyfél által közölt hibás cím miatt téves postázásból eredő károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik. Az Ügyfél köteles bejelenteni címének megváltozását. Az ennek elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli.

 

Az Iroda az Ügyfél részére szóló iratokat nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolati példánya az Iroda birtokában van, és a küldeményt az Iroda postakönyve tartalmazza és a posta az átvételt körbélyegzővel, vagy egyéb módon igazolta, vagy az elküldést postai alkalmazott kézjegyével ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény igazolja.

 

Az Iroda által küldött írásos értesítéseket - ellenkező bizonyításig - a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

 

Amennyiben az Iroda valamely küldeményt tértivevénnyel, vagy ajánlottan ad postára, a küldeményt a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (pl.: ismeretlen helyre költözött), illetve az átvételt megtagadta.

 

Az Iroda nem felel a postai úton történő kézbesítés hibáiból eredő károkért.

 

9. A kapcsolattartás formája, írásbeliség

 

Az Iroda az Ügyféllel különböző módokon keresztül tart kapcsolatot, melyek jelenleg a következők: írásbeli-, személyes-, telefonos-, telefaxos-, elektronikus (közvetlen számítógépes, illetve internetes) kapcsolat. Az Iroda a pénzügyi és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatások nyújtására irányuló szerződéseket csak írásban okirati formában köt.

 

Mind az Iroda, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerződéseket köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. Az írásbeli visszaigazolás esetén a másik fél haladéktalanul köteles jelezni a szóbeli közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.

 

A telefonon, vagy más nem írásos formában kapott szerződéses ajánlatokat, közléseket és szerződések teljesítésével kapcsolatos értesítéseket a felek tartoznak utóbb írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni.

 

A felek tartoznak egymást kölcsönösen értesíteni arról, hogy ha telefonon, vagy más nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a közlés és az írásbeli visszaigazolás között eltérés van. Amennyiben a Feleknek nem sikerül megállapodniuk, úgy a jogviták eldöntésére vonatkozó rendelkezések az irányadók.

 

Az Iroda és az Ügyfél közötti üzenetváltásra telefax, telex, vagy e-mail (a továbbiakban: telefax) útján akkor kerülhet sor, illetve az Iroda az Ügyfél telefaxon adott megbízásait (utasításait) csak abban az esetben teljesíti, ha ennek lehetőségét és módját a jelen Üzletszabályzat, vagy az egyes „általános szerződési feltételek" tartalmazzák, vagy az erre vonatkozóan az Iroda az Ügyféllel írásban külön megállapodott. A telefaxon történő üzenetváltások esetén az Iroda kizárja a felelősségét a banktitok és/vagy üzleti titok esetleges nyilvánosságra kerüléséért.

 

10. Banktitok

 

A banktitok köre

 

Banktitok minden, az Ügyfélről az Iroda rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, továbbá az Iroda által kötött szerződéseire vonatkozik, illetve amelyet vonatkozó jogszabályi rendelkezések azzá minősítenek.

 

Titoktartási kötelezettség

 

Az Iroda a banktitoknak minősülő információt köteles időbeli korlátozás nélkül megtartani.

 

Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha:

 

az Ügyfél illetve törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok kört pontosan megjelölve közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad,

a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad,

az Iroda érdeke ezt az Ügyféllel szembeni fennálló követelése eladásához, vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi.

Abban az esetben, hogyha a titoktartási kötelezettséget jogszabály korlátozza, illetve az alól felmentést ad, az ebből eredő következményekért az Iroda nem felel.

 

11. Ügyfelek azonosítása, képviselők

 

Az Iroda a pénzmosás megelőzése és megakadályozása tárgyában mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelően jogosult és köteles az Ügyfél azonosításhoz szükséges adatait a hivatalos szervek által kiállított okiratok alapján rögzíteni, az ügylet tényleges tulajdonosára vonatkozóan az Ügyféltől nyilatkozatot kérni. Az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokat az Ügyfél köteles az Irodának a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül bejelenteni.

 

Az Iroda az Ügyféllel történő kapcsolattartás és a különböző szolgáltatások magasabb színvonalon történő nyújtása érdekében a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban előírt ügyféladatokon túl az egyes szolgáltatások esetén az egyedi szerződésekben jogosult további azonosító adatok megadását kérni az Ügyféltől, illetve igazolására felhívni az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél e kötelezettségének az Iroda által meghatározott módon és határidőben nem tesz eleget, az Iroda jogosult megtagadni, illetve felfüggeszteni a szolgáltatás nyújtását vagy a megbízás teljesítését.

 

Ha vitatott az, hogy az a személy, aki bejelentést tett, vagy kíván tenni, jogosult-e az Ügyfél képviseletére, az Iroda a bejelentés szempontjából az Ügyfél képviseletére jogosultnak tekinti a korábban bejelentett személyt mindaddig, amíg a cégnyilvántartásra, illetve egyéb bírósági, hatósági nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint az Ügyfél képviseletére jogosult. A képviselők személyében történt változások késedelmes, vagy nem megfelelő módon történő bejelentéséből származó esetleges károkért az Irodát felelősség nem terheli.

 

Az Iroda a tőle elvárható gondosságon túl az aláírás valódiságáért felelősséggel nem tartozik.

 

Az üzleti tárgyalások során az Ügyfél az Iroda képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Ügyfél részére a hitelnyújtási tanácsadást ellátó szervezeti egység vezetője vagy annak megbízottja képviselőként bemutat. Egyéb esetekben írásbeli meghatalmazás szükséges. Az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben közvetítői tevékenységet végző megbízottakat, amennyiben körülményekből más nem következik (pl. belső építési, karbantartási munkálatokban résztvevők esetében) – az Iroda képviselőjének lehet tekinteni. Az Iroda nevében jognyilatkozat tételére vagy annak megtagadására az Iroda képviseleti rendje szerint cégaláírásra felhatalmazottak jogosultak, amelyet az Ügyfél kérésére az Iroda igazolni köteles.

 

12. Adatvédelem és adatkezelés

 

Az Iroda a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok és a hitelintézeti törvény vonatkozó rendelkezései szerint az Ügyfélnek az Irodához benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá minden, bármely formában létrejött személyes, betét - és hiteladatait nyilvántartja, kezeli, feldolgozza. Ezeket az adatokat az Iroda jogosult felhasználni kockázatelemzési és mérséklési célokra, továbbá az Ügyféllel történő elszámolás céljából, és a szerződésben az Ügyfél részéről felmerülő kötelezettségek és jogosultságok igazolására.

 

Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az Iroda az egyes szerződések megszűnése után 5 évig az Ügyfél személyes, betét- és hiteladatait általános kockázatértékelési célból nyilvántartsa, és Az Iroda, mint független közvetítő az ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szerződő felek nevét, szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit.

 

Köteles továbbá közvetítői tevékenységével kapcsolatos minden iratot három évig megőrizni.

 

13. Az Iroda tájékoztatási kötelezettsége:

 

Az Iroda, mint Megbízott független közvetítő, a megbízásából eljáró a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles a szolgáltatását igénybe venni szándékozó Megbízó részére írásban egyértelmű tájékoztatást adni:

 

a) a cég nevéről, székhelyéről, levelezési címéről, felügyeleti hatóságának megjelöléséről,

b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,

c) arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért a Megbízó felé ki áll helyt,

d) arról, hogy többes kiemelt közvetítőként, többes ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el a pénzügyi intézmény vagy a pénzügyi intézmények nevének feltüntetésével, vagy alkuszként a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó fogyasztó megbízásából jár el,

e) arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást,

f) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a Megbízótól fogadhat el,

g) többes kiemelt közvetítőként és többes ügynökként arról, hogy a megbízó pénzügyi intézménytől kap-e közvetítői díjat, és

g/a) ha ismert, annak összegéről,

g/b) ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a tényleges díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni,

h) alkuszként a Megbízó által fizetendő közvetítői díjról, ha annak megadása másként nem lehetséges a díj kiszámításának módjáról,

i) adott esetben a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről, valamint

j) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Megbízó számára más - pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e fel.

(2) Pénzügyi intézménytől díjazásban részesülő független közvetítő a fogyasztó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól a Megbízónak kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke.

(3) A Megbízott köteles a Megbízót tájékoztatni arról, hogy jogosult a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást kérni.

 

14. Panaszkezelés

 

A Brokercash Kft. biztosítja ügyfelei számára a panaszkezelést a hitelfelvételről, könyvelésről és pályázati tanácsadásról. Panasz esetén kérjük olvassa el a panaszkezelési utasításunkat a www.brokercash.hu oldalon.

 

15. Jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontja: 2016.03.15

 

Mellékeltek:

 

 

-          Fhtv. 1. és 2. sz. mellékletei

-          3/2016 (I.7) NGM rendelet mellékletei

-          4.sz melléklet; A kötelező tájékoztatás elemei

-          5 sz. melléklet; Brokercash Kft. adminisztratív szolgáltatásainak díjszabása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       melléklet a 3/2016. (I. 7.) NGM rendelethez

A jelzáloghitelekről szóló általános tájékoztatás tartalmi követelményei

1. A hitelezővel kapcsolatos adatok:

1.1. a hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye),

1.2. adott esetben a hitelközvetítő, közvetítői alvállalkozó neve (cégneve) és címe (székhelye).

2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok:

2.1. felhasználási célok, amelyre a hitel fordítható,

2.2. a jelzáloghitel biztosítékai, adott esetben annak lehetősége, hogy más tagállamban is lehet,

2.3. a hitel lehetséges futamideje,

2.4. a hitelező által kínált jelzáloghitelek típusai, fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött vagy kamatperiódusokban rögzített, a kamatozás jellemzőinek rövid ismertetetése beleértve a fogyasztót érintő hatásokat; alkalmazása esetén kamatfelár, kamatváltoztatási vagy kamatfelár-változtatási mutató,

2.5. forinttól eltérő devizanem esetén annak törlesztéskor és adott esetben átváltáskor jelentkező következményei a fogyasztóra nézve,

2.6. egy reprezentatív példával a hitel teljes összege, a hitel teljes díja, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a teljes hiteldíj mutató,

2.7. a hitel teljes díjába bele nem számított további költségek és díjak, ha van ilyen,

2.8. az előtörlesztés lehetősége és annak feltételei,

2.9. a hitelező által kínált törlesztési lehetőségek, beleértve a törlesztőrészletek számát, összegét és a törlesztés gyakoriságát is,

2.10. a fedezetül szolgáló ingatlan értékelésének szükségessége, ki végezteti el az értékelést és a fogyasztót ezzel kapcsolatban milyen költség terheli,

2.11. azok a kapcsolódó szolgáltatások, amelyeket a fogyasztónak igénybe kell vennie a hitel felvételéhez vagy a meghirdetett feltételek melletti felvételéhez, ha van rá lehetőség annak feltüntetése, hogy a kapcsolódó szolgáltatásokat a hitelezőtől eltérő szolgáltatótól lehet megvenni, illetve a kapcsolódó szolgáltatás külön szerződéses jogviszony létrejöttéhez kötött-e,

2.12. általános figyelmeztetés a hitelszerződés be nem tartásának lehetséges következményeire,

2.13. a lakáshitelek törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezményre és egyéb állami támogatásra vonatkozó általános tájékoztatás, illetve tájékoztatás arról, hogy hol lehet további felvilágosítást kapni,

2.14. a hitelbírálat időtartama,

2.15. adott esetben, például ha a fogyasztó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését, hanem a hitelszerződésben, vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, egyértelmű és tömör tájékoztatás arról, hogy a hitelszerződés feltételeinek betartása nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 3/2016. (I. 7.) NGM rendelethez

A jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szóló tájékoztatás formája

Bevezető szöveg            

Ez a dokumentum [aktuális dátum]-án/-én [a fogyasztó neve] részére készült.

Ez a dokumentum az Ön által ezidáig megadott adatok és a jelenlegi pénzügyi piaci feltételek alapján készült.

Az alábbi tájékoztatás (adott esetben) a kamat és egyéb költségek kivételével [érvényességi dátum]-ig érvényes.

Ezt követően a piaci feltételek függvényében változhat.

(Adott esetben) Ez a dokumentum nem kötelezi [a hitelező neve]-t arra, hogy hitelt nyújtson Önnek.              

1. Hitelező         

[Név]

[Telefonszám]

[Levelezési cím]

(Nem kötelező) [E-mail cím]

(Nem kötelező) [Fax]

(Nem kötelező) [Internetcím]

(Nem kötelező) [Kapcsolattartó személy/pont]

(Adott esetben tájékoztatás arról, hogy hiteltanácsadás igénybe vehető-e:) [(Igényének és körülményeinek értékelése alapján ezt a jelzáloghitelt ajánljuk Önnek./Nem ajánljuk Önnek az adott jelzáloghitelt. Egyes kérdésekre adott válaszai alapján azonban tájékoztatjuk az adott jelzáloghitel feltételeiről, hogy Ön dönthessen.)]            

2. (Adott esetben): Hitelközvetítő         

[Név]

[Telefonszám]

[Levelezési cím]

(Nem kötelező)[E-mail cím]

(Nem kötelező) [Fax]

(Nem kötelező) [Internetcím]

(Nem kötelező) [Kapcsolattartó személy/pont]

(Adott esetben [tájékoztatás arról, hogy hiteltanácsadás igénybe vehető-e)

[(Igényének és körülményeinek értékelése alapján ezt a jelzáloghitelt ajánljuk Önnek./Nem ajánljuk Önnek az adott jelzáloghitelt. Egyes kérdésekre adott válaszai alapján azonban tájékoztatjuk erről a jelzáloghitelről, hogy Ön dönthessen.)]

[Díjazás]             

3. A hitel fő jellemzői    

A hitel összege és pénzneme: [összeg][pénznem]

(Adott esetben) Ez a hitel nem forint hitel.

(Adott esetben) Az Ön által felvett hitel forintra átszámított összege változhat.

(Adott esetben) Például amennyiben a forint árfolyama a [hitel pénzneme]-hoz/-hez/-höz képest 20%-kal gyengül, akkor az Ön által felvett hitel összege [forint összeg]-re növekedne. Az összeg azonban még ennél magasabb is lehet, ha a forint árfolyama több mint 20%-kal gyengül a hitel devizaneméhez képest.

(Adott esetben) Az Ön által felvett hitel legmagasabb összege [forint összeg] lehet.

(Adott esetben) Figyelmeztetést küldünk Önnek, ha a hitelösszeg eléri a [forint összeg]-t.

(Adott esetben) Lehetősége lesz [az idegen pénznemben felvett hitel újratárgyalásának joga vagy a hitel [adott pénznem]-ra/re való átváltásának a joga és feltételei]

A hitel futamideje: [futamidő]

[A hitel típusa]

[Az alkalmazandó kamatláb típusa]

Az Ön által fizetendő teljes összeg

Ez azt jelenti, hogy [hitelösszeg]-ért, amelyet hitelként felvesz, [összeg]-et kell visszafizetnie.

(Adott esetben) [Ez a hitel/Ennek a hitelnek egy része] halasztott tőketörlesztésű hitel. Ez azt eredményezheti, hogy a jelzáloghitel futamideje végén még [törlesztendő összeg]-et kell fizetnie.

(Adott esetben) Ennek a tájékoztatásnak az elkészítéséhez az ingatlan értékét [összeg]-nak/nek tekintettük.

(Adott esetben) A maximálisan igénybe vehető hitelösszeg az ingatlan értékéhez viszonyítva [arány] vagy

A példaként szereplő összeg felvételéhez szükséges minimális ingatlanérték [összeg]

(Adott esetben) [Fedezet]        

4. Kamat és egyéb költségek    

A teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes éves díját mutatja meg százalékban kifejezve. A THM a különböző ajánlatok összehasonlítását szolgálja.

Az Ön hitelére érvényes THM [THM].

A THM az alábbiakat tartalmazza:

Kamatláb [a kamat mértéke százalékban, vagy adott esetben a referencia-kamatláb és a kamatfelár százalékos mértéke]

[A THM egyéb összetevői]

Egyszer fizetendő költségek

(Adott esetben) A jelzálogjog bejegyzéséért díjat kell fizetnie. [A díj összege, ha ismert vagy a számítás alapja.] Rendszeresen fizetendő költségek

(Adott esetben) Ez a THM a kamatlábra vonatkozó feltételezések alapján került kiszámításra.

(Adott esetben) Mivel az Ön hitele [az Ön hitelének egy része] változó kamatlábú hitel, a mindenkori THM eltérhet az előbbiekben meghatározott THM mértékétől, ha a hitel kamatlába változik. Például amennyiben a kamatláb [a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában bemutatott forgatókönyv]-ra/re emelkedne, a THM [a forgatókönyvnek megfelelő szemléltető THM]-ra/re nőhet. (Adott esetben) Tájékoztatjuk, hogy a bemutatott THM azzal a feltételezéssel került kiszámításra, hogy a kamatláb a szerződés teljes időtartama alatt a kezdeti időszakra rögzített szinten marad.

(Adott esetben) Az alábbi költségek nem ismertek a hitelező számára, és így azokat a THM nem foglalja magában:

[Költségek]

(Adott esetben) A jelzálogjog bejegyzéséért díjat kell fizetnie.

Kérjük, tájékozódjon az ehhez a hitelhez kapcsolódó minden egyéb illetékről és költségről.    

5. A törlesztések gyakorisága és száma

A törlesztések gyakorisága: [gyakoriság]

A törlesztések száma: [szám]   

6. Az egyes törlesztőrészletek összege

[összeg][pénznem]

Az Ön jövedelme változhat. Kérjük, gondolja át, hogy a jövedelme csökkenése esetén is képes lesz-e törleszteni a [gyakoriság] részleteket.

(Adott esetben) Mivel [ez a hitel/e hitelnek egy része] halasztott tőketörlesztésű hitel, Önnek külön kell gondoskodnia arról, hogy a jelzáloghitel futamideje végén visszafizesse a még fennálló [a halasztott tőketörlesztésű hitel összege] tartozását. Ne feledkezzen meg az itt feltüntetett törlesztőrészleteken felül fizetendő esetleges további összegekről sem.

(Adott esetben) E hitelnek [/e hitel egy részének] a kamata változhat. Ez azt jelenti, hogy az Ön által fizetendő törlesztőrészletek összege nőhet vagy csökkenhet. Például amennyiben a kamat [a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában bemutatott forgatókönyv]-ra/re emelkedne, az Ön által fizetendő részlet [a forgatókönyvnek megfelelő törlesztőrészlet összege]-ra/re nőne.

(Adott esetben) Az Ön által fizetendő összeg forintban kifejezett értéke az egyes [gyakoriság]-ban/-ben eltérő lehet.

(Adott esetben) Az Ön által fizetendő összeg az egyes [gyakoriság]-ban/-ben [forintban kifejezett maximális összeg]-ra/re növekedhet.

(Adott esetben) Például amennyiben a forint árfolyama a [hitel pénzneme]-hoz/-hez/-höz képest 20%-kal gyengülne, akkor Önnek az egyes [gyakoriság]-ban/-ben [forintban kifejezett összeg]-val/vel többet kellene törlesztenie. Az Ön által fizetendő összegek ennél magasabbra is emelkedhetnek.

(Adott esetben) Az Ön [a hitel pénzneme]-ban/-ben megállapított törlesztőrészleteinek a(z) forintra való átváltásához alkalmazott árfolyam a(z) [az árfolyamot közzétevő intézmény neve] által [dátum]-án/-én közzétett devizaárfolyam, vagy pedig a kiszámítás [dátum]-án/-én a [a referenciaérték vagy a kiszámítási módszer] alkalmazásával történik.

(Adott esetben) [Részletes adatok a kapcsolt megtakarítási termékekről és a halasztott kamatfizetésű hitelekről]      

7. Szemléltető törlesztési táblázat         

Ebben a táblázatban a [gyakoriság] fizetendő összeg látható.

A törlesztőrészletek ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) a fizetendő kamat ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop), adott esetben a fizetendő tőke ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) és adott esetben az egyéb költségek ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) összegéből állnak. (Adott esetben) Az egyéb költségek oszlopban szereplő költségek [költségek felsorolása]-hoz/-hez/-höz kapcsolódnak. A fennmaradó tőke ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) az egyes törlesztőrészletek után még törlesztendő hitelösszeg.

8. További kötelezettségek       

A fogyasztónak a következő kötelezettségeket kell teljesítenie ahhoz, hogy az ebben a dokumentumban ismertetett feltételekkel juthasson hitelhez:

[Kötelezettségek]

(Adott esetben) Felhívjuk figyelmét, hogy az ebben a dokumentumban ismertetett hitelfeltételek (a kamatlábat is beleértve) változhatnak, amennyiben Ön nem tesz eleget e kötelezettségeknek.

(Adott esetben) Felhívjuk figyelmét, hogy ha később eláll a hitelhez kapcsolódó bármely kapcsolódó szolgáltatás igénybevételétől, az az alábbi következményekkel járhat:

[Következmények]       

9. Előtörlesztés

Ön jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére.

(Adott esetben) [Feltételek]

(Adott esetben) Előtörlesztési díj: [az összeg, vagy ha nem lehetséges, akkor a kiszámítás módja]

(Adott esetben) Amennyiben a hitel előtörlesztése mellett dönt, kérem vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy pontosan megállapítsuk az előtörlesztés időpontjában esedékes előtörlesztési díjat.      

10. Rugalmas elemek   

(Adott esetben) [Tájékoztatás a fedezetcseréről/a szerződés átruházásról] Önnek lehetősége van ezt a hitelt más

[hitelezőhöz] [vagy] [ingatlanra] átvinni.[Feltételek]

(Adott esetben) Nincs lehetősége ezt a hitelt más [hitelezőhöz] [vagy] [ingatlanra] átvinni.

(Adott esetben) További elemek: [magyarázat a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában felsorolt további elemekről, és - választható jelleggel - a hitelező részéről a hitelszerződés részeként kínált, a megelőző szakaszokban nem említett egyéb elemekről].            

11. A fogyasztó egyéb jogai       

15 nap gondolkodási idő áll a rendelkezésére a hitel felvételéről szóló döntéshez. Miután kézhez kapta a hitelszerződés tervezetét a hitelezőtől, csak 3 nap eltelte után fogadhatja el az ajánlatot.

(Adott esetben) Önnek [az elállási időszak kezdete]-tól/-től számítva [az elállási időszak hossza] belül joga van elállni a megállapodástól. [Feltételek] [Eljárás]

(Adott esetben) Az elállás jogát elveszítheti, amennyiben az elállási időszak alatt e hitelszerződéshez kapcsolódó ingatlant vásárol vagy értékesít.

(Adott esetben) Ha úgy dönt, hogy él [a hitelszerződést érintő] elállás jogával, kérjük, ellenőrizze, hogy továbbra is vonatkoznak-e Önre a [8. szakaszban említett], a hitelhez [és a hitelhez kötődő kapcsolódó szolgáltatásokhoz] kapcsolódó egyéb kötelezettségek.     

 

 

 

 

12. Panaszok    

Amennyiben panasza van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot [a belső kapcsolattartó pont és az eljárásra vonatkozó információforrás].

(Adott esetben) A panasz kezelésére rendelkezésre álló idő legfeljebb [időtartam].

[Amennyiben a panasza helyben nem rendeződik az Ön számára kielégítően,] a következő szervezetekhez is fordulhat: Pénzügyi Békéltető Testület, (Adott esetben) vagy kapcsolatba léphet a FIN-NET hálózattal, amelytől elkérheti az Ön országában ezzel egyenértékű szerv adatait.   

13. A hitelhez kapcsolódó kötelezettségeknek való nem megfelelés következményei a fogyasztóra nézve      

[A nem megfelelés típusai]

[Pénzügyi és/vagy jogi következmények]

Amennyiben nehézségei támadnak a [gyakoriság] törlesztőrészletek fizetésével kapcsolatban, kérjük, mielőbb keressen meg minket, hogy megfelelő megoldást találjunk a problémára.

(Adott esetben) A részletfizetések elmaradása esetén otthona végső esetben végrehajtás alá kerülhet.         

(Adott esetben) 14. További tájékoztatás          

(Adott esetben) [A hitelszerződésre alkalmazandó jog].

(Amennyiben a hitelező a személyre szóló tájékoztatás nyelvétől eltérő nyelvet kíván használni) Az információkat és a szerződési feltételeket [nyelv] nyelven fogjuk rendelkezésére bocsátani. A hitelszerződés időtartama alatt az Ön hozzájárulásával [nyelv] nyelven kívánunk Önnel kapcsolatot tartani.

[A hitelszerződés tervezetében rögzített irányadó jog]              

15. Felügyelet  

A hitelező a Magyar Nemzeti Bank, http://www.mnb.hu/ felügyelet alá tartozik.

(Adott esetben) A hitelközvetítő a Magyar Nemzeti Bank, http://www.mnb.hu/ felügyelet alá tartozik.

 

 

 

 

 

3. melléklet a 3/2016. (I. 7.) NGM rendelethez

A személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatója

A személyre szóló tájékoztatás kitöltésekor legalább a következő utasításokat kell követni.

A szögletes zárójelben megadott szövegek helyére a megfelelő adatokat kell behelyettesíteni.

Ahol az „adott esetben” kifejezés van feltüntetve, a hitelezőnek akkor kell megadnia a kért adatot, ha az az adott hitelszerződés szempontjából alkalmazható. Ha az adat nem releváns, a hitelező törli a kérdéses adatot vagy a teljes szakaszt (például azokban az esetekben, amikor a szakasz nem alkalmazandó). A teljes szakasz törlése esetén a személyre szóló tájékoztatás szakaszainak számozását ennek megfelelően módosítani kell.

A használt betűtípusnak és betűméretnek világosan olvashatónak kell lennie. Azok az információk, amelyeket ki kell emelni, félkövér betűkkel, árnyékolással vagy nagyobb betűmérettel jelölendők. Minden kockázati figyelmeztetést ki kell emelni.

„Bevezető szöveg”

Az érvényesség dátumát megfelelően ki kell emelni. E pont alkalmazásában az érvényességi dátum az az időszak, ami alatt a személyre szóló tájékoztatásban feltüntetett információk, például a hitelkamatláb, változatlanok és alkalmazandók maradnak, ha a hitelező úgy dönt, hogy hitelt nyújt ezen időszakon belül. Ha az alkalmazandó hitelkamatláb és egyéb költségek meghatározása az alapul szolgáló kötvények értékesítésének eredményétől függenek, a tényleges hitelkamatláb és egyéb költségek eltérhetnek a feltüntetettektől. Csak ebben az esetben elő kell írni, hogy az érvényességi dátum nem alkalmazandó a hitelkamatláb és egyéb költségek tekintetében és fel kell tüntetni „a kamat és egyéb költségek kivételével” szöveget.

1. A hitelező

1.1. A hitelező neve, telefonszáma és levelezési címe a hitelező elérhetőségét jelenti, melyet a fogyasztó a későbbi kapcsolattartáshoz használhat.

Az e-mail cím, a faxszám, az internetcím és a kapcsolattartó személy/kapcsolattartó pont megadása nem kötelező.

1.2. A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény 3. § (2) bekezdés ab) pontjával összhangban, ha az ügyletet távértékesítés keretében kínálják, a hitelezőnek adott esetben meg kell adnia a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamban lévő képviselőjének nevét és levelezési címét. A hitelező képviselője telefonszámának, e-mail címének és internetcímének megadása nem kötelező.

1.3. Amennyiben a 2. pont nem alkalmazandó, a hitelező a személyre szóló tájékoztatás megfogalmazását felhasználva tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást és milyen feltételekkel.

(Adott esetben)

 

2. A hitelközvetítő

Amennyiben a fogyasztót hitelközvetítő tájékoztatja a termékről, a hitelközvetítőnek közölnie kell az alábbi információkat is:

2.1. A hitelközvetítő neve, telefonszáma és levelezési címe a hitelközvetítő elérhetőségét jelenti, melyet a fogyasztó a későbbi kapcsolattartáshoz használhat.

2.2. Az e-mail cím, a faxszám, az internetcím és a kapcsolattartó személy/kapcsolattartó pont megadása nem kötelező.

2.3. A hitelközvetítő a személyre szóló tájékoztatás megfogalmazását felhasználva tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást és milyen feltételekkel.

2.4. Tájékoztatás arról, hogy a hitelközvetítő milyen módon kapja a díjazását, mekkora a díj összege és mi az esedékessége. Amennyiben valamely hitelezőtől kap jutalékot, meg kell adni a jutalék összegét, és ha ez a hitelező nem azonos az 1. pontban szereplővel, akkor a hitelező nevét is.

3. A hitel fő jellemzői

3.1. Ebben a pontban világosan ismertetni kell a hitel fő jellemzőit, beleértve az összegét és a pénznemét, a hitelkamatlábbal összefüggő potenciális kockázatokat, beleértve a 8. pontban említetteket is, továbbá a törlesztési struktúrát.

3.2. Amennyiben a hitel pénzneme forinttól eltér, a hitelezőnek jeleznie kell, hogy a fogyasztó rendszeresen figyelmeztetést kap majd, mégpedig legalább akkor, ha az árfolyam 20%-ot meghaladó mértékben változik, és a hitelezőnek adott esetben jeleznie kell a hitelszerződés pénznemének más pénznemre történő átváltásának a jogát vagy a feltételek újratárgyalásának a lehetőségét, valamint bármely más intézkedést, amellyel a fogyasztó korlátozhatja vagy kiküszöbölheti az árfolyamkockázatot. Amennyiben a hitelszerződés az árfolyamkockázat korlátozására vagy kiküszöbölésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz, a hitelezőnek jeleznie kell azt a maximális összeget, amelyet a fogyasztónak adott esetben vissza kell fizetnie. Amennyiben a hitelszerződés nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely a fogyasztó árfolyamkockázatát az árfolyam 20%-nál kisebb mértékű változására korlátozza, a hitelezőnek szemléltetésként be kell mutatnia, hogy milyen következménnyel jár a hitel összegére, ha a forint árfolyama a hitel pénzneméhez képest 20%-kal gyengül.

3.3. A hitel futamidejét években vagy hónapokban kell kifejezni, attól függően, hogy melyik felel meg jobban a fogyasztó igényeinek. Ha a hitel futamideje változhat a szerződés időtartama alatt, a hitelezőnek el kell magyaráznia, hogy ez mikor és milyen körülmények között fordulhat elő. Ha a hitel nyílt végű, például fedezett hitelkártya esetében, akkor ezt a tényt a hitelezőnek egyértelműen jeleznie kell.

3.4. A hitel típusát (például ingatlan-jelzáloghitel, lakáshitel) egyértelműen fel kell tüntetni. A hitel típusának ismertetésénél egyértelműen fel kell tüntetni, hogy hogyan kell törleszteni a tőkét és a kamatot a hitel futamideje alatt (azaz a törlesztési struktúrát), és egyértelműen meg kell adni, hogy a hitelszerződés tőketörlesztéses vagy halasztott tőketörlesztésű hitel, vagy a kettő ötvözete.

3.5. Amennyiben a teljes hitel vagy egy része halasztott tőketörlesztésű hitel, akkor e pont végén, a személyre szóló tájékoztatásban szereplő megfogalmazást felhasználva feltűnően el kell helyezni az erre egyértelműen utaló figyelemfelhívást.

3.6. Ebben a pontban ismertetni kell, hogy a hitelkamatláb rögzített vagy változó, és adott esetben azon időtartamokat is, amelyek során rögzített marad; valamint a későbbi hitelkamatláb-felülvizsgálat gyakoriságát és a hitelkamatláb-változásra vonatkozó korlátok, például felső vagy alsó határértékek létezését.

Ismertetni kell azt a képletet, amely alapján a hitelkamatlábat felülvizsgálják, továbbá annak egyes összetevőit (például a referencia-kamatlábat és a kamat-felárat). A hitelezőnek fel kell tüntetnie, például internetcím megadásával, hogy hol találhatók további információk a képletben szereplő indexekről és kamatlábakról, pl. a BUBOR-ról, a központi banki irányadó kamatlábról, vagy a kamatváltoztatási, kamatfelár változtatási mutatókról.

3.7. Amennyiben eltérő körülmények között különböző hitelkamatlábak alkalmazandók, az információkat valamennyi alkalmazható hitelkamatláb esetében meg kell adni.

3.8. A „fizetendő teljes összeg” a fogyasztó által visszafizetendő teljes összegnek felel meg. Ezt a hitel teljes összegéből és a hitel teljes díjából álló összegként kell feltüntetni. Amennyiben a hitelkamatláb nincs rögzítve a szerződés időtartamára, ki kell emelni, hogy az összeg csupán szemléltető jellegű, és változhat, különösen a hitelkamatláb változása alapján.

3.9. Ha a hitelt az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog vagy más hasonló biztosíték vagy ingatlanhoz fűződő jog fedezi, a hitelezőnek erre fel kell hívnia a fogyasztó figyelmét. Adott esetben a hitelezőnek fel kell tüntetnie, hogy az ingatlant vagy más biztosítékot milyen értéken vette figyelembe ezen adatlap elkészítéséhez.

3.10. Adott esetben a hitelezőnek fel kell tüntetnie az alábbiak egyikét:

a) az „igénybe vehető maximális hitelösszeg az ingatlan értékéhez viszonyítva”, megadva a hitel/érték arányt. Ezt példán keresztül is be kell mutatni, amely abszolút értékben megadja, hogy egy adott ingatlanérték esetén mekkora a felvehető maximális összeg; vagy

b) az „ingatlannak a példaként szereplő összeg felvételéhez a hitelező által megkövetelt minimális értéke”.

3.11. Amennyiben a hitel több részből áll (például részben rögzített, részben változó kamatozású), akkor ezt a hitel típusának megadásakor jelezni kell, és az előírt tájékoztatást a hitel minden részére meg kell adni.

4. Kamat és egyéb költségek

4.1. A „kamat” a hitelkamatlábra vagy hitelkamatlábakra utal.

4.2. A hitelkamatlábat százalékban kell megadni. Amennyiben a hitelkamatláb változó és referencia-kamatlábon alapul, a hitelező a referencia-kamatlábbal és a hitelezői kamatfelár százalékos értékével adhatja meg a hitelkamatlábat. A hitelezőnek tehát meg kell adnia a referencia-kamatlábnak és a kamatfelárnak a személyre szóló tájékoztatás kiadásakor érvényes értékét.

Változó hitelkamatláb esetén meg kell adni a következő információkat:

a) a THM kiszámításához alapul vett feltételezések;

b) adott esetben az alkalmazandó felső és alsó értékhatárok; valamint

c) az arra vonatkozó figyelmeztetés, hogy a hitelkamatláb változó jellege befolyásolhatja a THM tényleges szintjét.

A fogyasztó figyelmének a felhívása érdekében a figyelmeztetést nagyobb betűmérettel és feltűnően kell megjeleníteni a személyre szóló tájékoztatás főszövegén belül. A figyelmeztetés mellett be kell mutatni egy a THM-re vonatkozó szemléltető példát. Amennyiben a hitelkamatlábnak felső értékhatára van, a példában azt kell feltételezni, hogy a hitelkamatláb az első lehetséges alkalommal a hitelszerződésben szereplő legmagasabb szintre emelkedik. Amennyiben nincs felső értékhatár, akkor a THM-hez az elmúlt legalább 20 éves időszakban előforduló legmagasabb hitelkamatlábat kell példaként venni, illetve ha a hitelkamatláb számítására szolgáló adatok 20 évnél rövidebb időre állnak csak rendelkezésre, akkor a leghosszabb olyan időszakot kell tekinteni, amelyre vonatkozóan ezek az adatok rendelkezésre állnak, és adott esetben a hitelkamatláb számításához használt külső referencia-kamatlábnak a legmagasabb értékét kell figyelembe venni, illetve ha a hitelező nem alkalmaz külső referencia-kamatlábat, akkor az EBH által megállapított legmagasabb referencia-kamatlábat kell figyelembe venni. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó azokra a hitelszerződésekre, amelyek a hitelkamatlábat egy hosszabb, többéves kezdeti időszakra rögzítik, majd a hitelkamatláb a hitelező és a fogyasztó közötti tárgyalást követően további időszakra rögzíthető. Olyan hitelszerződések esetében, amelyek a hitelkamatlábat egy hosszabb, többéves kezdeti időszakra rögzítik, majd a hitelkamatláb a hitelező és a fogyasztó közötti tárgyalást követően további időszakra rögzíthető, a tájékoztatásban szerepelnie kell az arra vonatkozó figyelmeztetésnek, hogy a THM-et a kezdeti időszakra érvényes hitelkamatláb alapján számították ki. A figyelmeztetés mellett a külön jogszabálynak megfelelően számított THM-re vonatkozó további szemléltető példát is be kell mutatni. Amennyiben a hitel több részből áll (például részben rögzített, részben változó kamatozású), a tájékoztatást a hitel mindegyik részére meg kell adni.

4.3. A „THM egyéb összetevői” részben a THM-ben foglalt valamennyi egyéb költséget fel kell sorolni, ideértve az olyan egyszeri költségeket, mint a kezelési költségek, valamint az olyan rendszeres költségeket is, mint az éves kezelési költségek. A hitelezőnek minden költséget a megfelelő kategóriába besorolva kell megjelenítenie (egyszeri költségek, rendszeresen fizetendő, a törlesztőrészletekben foglalt költségek, valamint rendszeresen fizetendő, a törlesztőrészleteken kívüli költségek), feltüntetve az összeget, továbbá azt, hogy kinek és mikor kell fizetni őket. Itt nem kell feltüntetni a szerződéses kötelezettségek megszegéséért felszámított költségeket. Amennyiben az összeg nem ismert, a hitelezőnek, ha lehetséges, meg kell adnia az összeg tájékoztató jellegű értékét, ha pedig ez nem lehetséges, azt, hogy miként számítják majd ki, valamint azt, hogy a megadott érték tájékoztató jellegű. Ha a THM nem tartalmaz bizonyos költségeket, mivel nem ismertek a hitelező számára, ezt ki kell emelni.

Ha a fogyasztó tájékoztatta a hitelezőt az általa előnyben részesített hitel egy vagy több jellemzőjéről - például a hitelszerződés futamidejéről és a hitel teljes összegéről - a hitelezőnek ezeket az összetevőket lehetőség szerint alkalmaznia kell. Ha a hitelszerződés különböző módokat biztosít a lehívásra, amelyekhez különböző díjak és hitelkamatlábak kapcsolódnak, és a hitelező a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltevésekkel él, jeleznie kell, hogy az ilyen típusú hitelszerződéshez kapcsolódó más lehívási mechanizmusok magasabb THM-et eredményezhetnek. Amennyiben a THM kiszámításához figyelembe veszik a lehívási feltételeket, a hitelezőnek ki kell emelnie a THM kiszámításához használttól esetleg eltérő mechanizmusokhoz kapcsolódó költségeket.

4.4. Amennyiben a jelzálogjog vagy hasonló biztosíték bejegyzéséért díjat kell fizetni, ezt ebben a pontban kell közölni az összeg megadásával együtt, amennyiben az ismert, ha pedig ez nem lehetséges, akkor az összeg meghatározásának az alapját kell ismertetni. Ha a díj ismert és a THM tartalmazza, akkor a díjat és összegét az „Egyszer fizetendő költségek” között kell feltüntetni. Ha a hitelező nem ismeri a díjat, és ezért a THM azt nem tartalmazza, akkor a díjfizetési kötelezettséget egyértelműen fel kell tüntetni a hitelező számára nem ismert költségek között. Mindkét esetben a személyre szóló tájékoztatásban szereplő standard szöveget kell felhasználni a megfelelő megnevezés alatt.

5. A törlesztések gyakorisága és száma

5.1. Ha a törlesztéseket rendszeres időközönként kell teljesíteni, meg kell adni a törlesztések gyakoriságát (például havi). Ha a részleteket nem rendszeres időközönként kell majd törleszteni, ezt világosan el kell magyarázni a fogyasztónak.

5.2. A törlesztések feltüntetett számának a hitel teljes futamidejére kell vonatkoznia.

6. Az egyes törlesztőrészletek összege

6.1. A hitel pénznemét és a törlesztőrészletek pénznemét egyértelműen fel kell tüntetni.

6.2. Ha a törlesztőrészletek összege a hitel futamideje alatt változhat, a hitelezőnek meg kell adnia azt az időtartamot, amelynek során a kezdeti törlesztőrészlet mértéke változatlan marad, valamint meg kell adnia, hogy később mikor és milyen gyakorisággal változik a törlesztőrészlet.

6.3. Amennyiben a teljes hitel vagy egy része halasztott tőketörlesztésű hitel, akkor e pont végén, a személyre szóló tájékoztatásban szereplő megfogalmazással, feltűnően el kell helyezni az erre egyértelműen utaló nyilatkozatot.

Ha a fogyasztó csak úgy részesülhet halasztott tőketörlesztésű, jelzálogjoggal vagy más hasonló biztosítékkal fedezett hitelben, ha valamely kapcsolt megtakarítási terméket is megvásárol, akkor az ez utóbbi termékhez kapcsolódó fizetések összegét és gyakoriságát meg kell adni.

6.4. Változó hitelkamatláb esetén a tájékoztatásban szerepelnie kell egy erre vonatkozó nyilatkozatnak a személyre szóló tájékoztatásban szereplő megfogalmazást felhasználva, valamint szemléltetni kell a törlesztőrészlet maximális összegét. Felső értékhatár megléte esetén a szemléltető példában a törlesztőrészlet azon összegét kell szerepeltetni, amely akkor állna elő, ha a hitelkamatláb eléri a maximális szintet. Amennyiben nincs felső értékhatár, a legrosszabb esetre szóló forgatókönyvet alkalmazva, az elmúlt 20 évben előforduló legmagasabb hitelkamatlábbal számított törlesztőrészletet kell példaként bemutatni. Ha a hitelkamatláb számítására szolgáló adatok 20 évnél rövidebb időre állnak csak rendelkezésre, a leghosszabb olyan időszakot kell tekinteni, amelyre vonatkozóan ezek az adatok rendelkezésre állnak, és adott esetben a hitelkamatláb számításához használt külső referencia-kamatlábnak a legmagasabb értékét kell figyelembe venni, illetve ha a hitelező nem alkalmaz külső referencia-kamatlábat, az EBH által megállapított legmagasabb referencia-kamatlábat kell figyelembe venni. A szemléltető példa bemutatására vonatkozó rendelkezés nem alkalmazandó azokra a hitelszerződésekre, amelyek a hitelkamatlábat egy hosszabb, többéves kezdeti időszakra rögzítik, majd a kamatláb a hitelező és a fogyasztó közötti tárgyalást követően további időszakra rögzíthető. Amennyiben a hitel több részből áll (például részben rögzített, részben változó kamatozású), a tájékoztatást a hitel mindegyik részére és a teljes hitelre is meg kell adni.

6.5. (Adott esetben) Ha a hitel forinttól eltérő devizanemben van, vagy a hitel forinttól eltérő devizanemhez indexált, a hitelezőnek a személyre szóló tájékoztató megfogalmazását felhasználva számszerű példákat kell adnia, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy az érintett árfolyam változása hogyan befolyásolhatja a törlesztőrészletek összegét. E példában a forint árfolyamának 20%-os csökkenéséből kell kiindulni, és mellette jól kiemelt nyilatkozatban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a törlesztőrészlet a példában feltételezett összegnél nagyobb mértékben is emelkedhet. Amennyiben létezik olyan felső értékhatár, amely ezen emelkedést 20% alatt tartja, akkor forintban kifejezve a törlesztőrészletek maximális összegét kell megadni, és a további emelkedések lehetőségére vonatkozó nyilatkozat nem szükséges.

6.6. Amennyiben a hitel részben vagy egészben változó kamatozású, és a 6.3. pont alkalmazandó, akkor a 6.5. pont szemléltető példáját a 6.1. pontban említett törlesztőrészletből kiindulva kell bemutatni.

6.7. Ha a törlesztőrészletek teljesítési pénzneme eltér a hitel pénznemétől vagy az egyes törlesztőrészleteknek forintban kifejezett összege egy annak megfelelő más pénznembeli összegtől függ, akkor ebben a pontban meg kell adni az alkalmazandó árfolyam kiszámításának az időpontját, továbbá vagy az árfolyamot, vagy pedig az árfolyam kiszámításának alapját és a kiigazítás gyakoriságát. Adott esetben meg kell adni az árfolyamot közzétevő intézmény nevét is.

6.8. Amennyiben a hitel olyan halasztott kamatfizetésű hitel, amely esetében a törlesztőrészletek nem fedezik teljes egészében a kamatot, hanem a kamat hozzáadódik a fennálló teljes hitelösszeghez, magyarázatot kell adni arra, hogy a halasztott kamat hogyan és mikor adódik hozzá készpénzösszegként a hitelhez; és hogy ez a fogyasztó számára milyen következményekkel jár a még fennálló adóssága tekintetében.

7. Szemléltető törlesztési táblázat

7.1. Fel kell tüntetni, hogy a fogyasztó milyen esetekben kap felülvizsgált törlesztési táblázatot és ennek milyen feltételei vannak.

7.2. Ha a hitelkamatláb a hitel futamideje alatt változhat, a hitelezőnek fel kell tüntetnie azt az időtartamot, amely során ez a kezdeti hitelkamatláb változatlan marad.

7.3. Az ebben a pontban szereplő táblázat a következő oszlopokból áll: „a törlesztés ütemezése” (például 1. hónap, 2. hónap, 3. hónap), „a törlesztőrészlet összege”, „törlesztőrészletenként fizetendő kamat”, (adott esetben) „a törlesztőrészletben foglalt egyéb költségek”, „törlesztőrészletenként visszafizetett tőke” és „az egyes törlesztőrészletek után fennmaradó tőke”.

7.4. A törlesztés első évére vonatkozóan minden egyes törlesztőrészlet esetében meg kell adni ezeket az információkat, és ezen első év végén minden egyes oszlopnál fel kell tüntetni a részösszeget. A következő évekre vonatkozóan az adatokat meg lehet adni éves alapon is. A táblázat végéhez egy „mindösszesen” sort kell fűzni, és minden oszlop esetében meg kell adni a teljes összeget. A hitel teljes díja (azaz a „törlesztőrészlet összege” oszlop teljes összegét) világosan ki kell emelni és ilyenként kell feltüntetni.

7.5. Ha a hitelkamatláb módosulhat, és a törlesztőrészleteknek az egyes módosításokat követő összege nem ismert, a hitelező a törlesztési táblázatban a hitel teljes futamidejére vonatkozóan ugyanazt a törlesztőrészlet-összeget tüntetheti fel. Ilyen esetben a hitelezőnek erre fel kell hívnia a fogyasztó figyelmét úgy, hogy az ismert összegeket vizuálisan megkülönbözteti a feltételezettektől (például más betűtípus, szegélyek vagy árnyékolás alkalmazásával). Emellett egy világosan olvasható szöveggel el kell magyarázni, hogy a táblázatban feltüntetett összegek mely időszakokban változhatnak és miért.

8. További kötelezettségek

8.1. A hitelezőnek ebben a pontban olyan kötelezettségeket kell feltüntetnie, mint a ingatlan vagyonbiztosításának, életbiztosítás megkötésének, a munkabér hitelezőnél vezetett fizetési számlára való utaltatásának vagy bármely más termék vagy szolgáltatás megvásárlásának a kötelezettsége. A hitelezőnek minden kötelezettség esetében meg kell adnia, hogy a kötelezettséget kinek a részére és milyen időpontig kell teljesíteni.

8.2. A hitelezőnek meg kell adnia a kötelezettség időtartamát (például: a hitelszerződés lejáratáig). A hitelezőnek minden kötelezettség esetében meg kell adnia, hogy a fogyasztónak a THM-ben nem szereplő milyen költségeket kell megfizetnie.

8.3. A hitelezőnek fel kell tüntetnie, hogy a hitelnek a közölt feltételek szerinti megszerzéséhez a fogyasztó köteles-e bármilyen kapcsolódó szolgáltatást igénybe venni, és ha igen, akkor köteles-e ezt a szolgáltatást a hitelező által előnyben részesített szolgáltatótól igénybe venni, vagy saját maga is választhat-e szolgáltatót. Ha ez utóbbi lehetőségnek az a feltétele, hogy a kapcsolódó szolgáltatások megfeleljenek bizonyos minimumkövetelményeknek, akkor ezeket e pontban kell ismertetni.

Amennyiben a hitelszerződés egyéb termékekkel egy csomagban szerepel, akkor a hitelezőnek ismertetnie kell a csomagban szereplő többi termék legfontosabb jellemzőit, és egyértelműen közölnie kell, hogy a fogyasztónak joga van-e a hitelszerződést vagy a csomag egyes termékeit külön felmondani, és ha igen, akkor ennek mik a feltételei és a következményei, továbbá adott esetben közölnie kell a hitelszerződéshez kapcsolódóan megvásárolandó szolgáltatások felmondásának lehetséges következményeit.

9. Előtörlesztés

9.1. A hitelezőnek fel kell tüntetnie, hogy a fogyasztó milyen feltételek mellett fizetheti vissza részben vagy egészben a hitelt annak lejárata előtt.

9.2. Az előtörlesztési díjról szóló pontban a hitelezőnek fel kell hívnia a fogyasztó figyelmét az esetleges előtörlesztési díjakra vagy előtörlesztés esetén a hitelező költségtérítése céljából fizetendő egyéb költségekre, és lehetőség szerint meg kell adnia ezek összegét. Olyan esetekben, amikor az előtörlesztési díj összege különböző tényezők függvénye, mint például a már törlesztett összeg vagy az előtörlesztés időpontjában érvényes kamatláb, a hitelezőnek fel kell tüntetnie az előtörlesztési díj kiszámításának a módját, és meg kell adnia a díj lehetséges maximális összegét, illetve ha erre nincs mód, akkor szemléltető példával kell bemutatnia a fogyasztó számára, hogy a különböző lehetséges forgatókönyvek esetén hogyan alakulhat az előtörlesztési díj mértéke.

10. Rugalmas elemek

10.1. A hitelező adott esetben jelzi a hitel másik hitelezőhöz vagy másik ingatlanra való átvitelének a lehetőségét és ennek feltételeit.

10.2. (Adott esetben) További elemek: Amennyiben a termék az 10.5. pontban felsorolt bármely elemet tartalmazza, akkor ebben a pontban fel kell sorolni ezen elemeket, és röviden ismertetni kell a következőket: a fogyasztó milyen körülmények között veheti igénybe ezeket az elemeket; az elemek esetleges feltételei; ha az elem úgy képezi jelzálogjoggal vagy hasonló biztosítékkal fedezett hitel részét, hogy a fogyasztó elveszíti az elemhez egyébként kapcsolódó jogszabályi vagy szerződéses védelmet; az elemet biztosító cég (ha az nem a hitelező).

10.3. Ha az elem további hitelt tartalmaz, akkor ebben a pontban a következőket kell a fogyasztónak elmagyarázni: a hitel teljes összege (ideértve a jelzálogjoggal vagy hasonló biztosítékkal fedezett hitelt is); hogy a további hitel fedezett-e vagy sem; a vonatkozó hitelkamatlábak; hogy szabályozott-e vagy sem. Az eredeti hitelképesség-vizsgálatnak vagy ki kell terjednie az ilyen további hitelösszegre is, vagy ha nem terjed ki rá, akkor ebben a pontban világosan el kell magyarázni, hogy a további összeg rendelkezésre bocsátása a fogyasztó törlesztési képességének további vizsgálatától függ.

10.4. Ha a hitel megtakarítási termékkel társul, a vonatkozó kamatlábakat meg kell magyarázni.

10.5. A lehetséges további elemek: „Túlfizetés/Alulfizetés” [a törlesztési struktúra szerint rendesen fizetendő részletnél nagyobb vagy kisebb összeg fizetése]; „A fizetés szüneteltetése” [olyan időszakok, amikor a fogyasztónak nem kell törlesztenie]; „Ismételt lehívás” [a fogyasztó azon lehetősége, hogy egy egyszer már lehívott és visszafizetett összeget újra felvegyen]; „További hitel felvétele külön jóváhagyás nélkül”; „További fedezett vagy fedezetlen hitelfelvétel” [a fenti 10.3. ponttal összhangban]; „Hitelkártya”; „Kapcsolt folyószámla”; és „Kapcsolt megtakarítási számla”.

10.6. A hitelező feltüntethet a részéről a hitelszerződés részeként kínált, a megelőző pontokban nem említett bármely egyéb elemet.

11. A fogyasztó egyéb jogai

11.1. A hitelezőnek világosan ismertetnie kell például a gondolkodási időhöz való jogot, és adott esetben az egyéb jogokat, például az fedezet cserére, szerződés átruházásra vonatkozó jogot, amennyiben létezik, e jog(ok) gyakorlásának a feltételeit, a fogyasztó által a jog(ok) gyakorlásához követendő eljárást, valamint (adott esetben) a vonatkozó díjakat.

11.2. Amennyiben a fogyasztót gondolkodási idő illeti meg, ezt egyértelműen jelezni kell.

11.3. A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény 7. § (1) bekezdésével összhangban, ha az ügyletet távértékesítéssel kínálják, a fogyasztót tájékoztatni kell az elállás jogának meglétéről vagy hiányáról.

12. Panaszok

12.1. Ebben a pontban meg kell adni a belső kapcsolattartó pontot [az érintett részleg neve] és a panasz bejelentése céljából való kapcsolatfelvétel módját [levelezési cím] vagy [telefonszám], vagy a [kapcsolattartó személy nevét] [elérhetőség], továbbá meg kell adni a panaszbejelentésre szolgáló internetes oldal címét vagy hasonló információforrást.

12.2. Meg kell adni a panaszbejelentés és a peren kívüli vitarendezés tekintetében illetékes külső szerv nevét, továbbá amennyiben e szerv megkeresésének előfeltétele a belső panaszkezelési eljárás igénybevétele, ezt a tényt a személyre szóló tájékoztatás megfogalmazásával közölni kell.

12.3. Amennyiben a hitelszerződés más tagállamban lakóhellyel rendelkező fogyasztóval jön létre, akkor a hitelezőnek utalnia kell a FIN-NET hálózat (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/) létezésére.

13. A hitelhez kapcsolódó kötelezettségek elmulasztásának következményei a fogyasztóra nézve

13.1. Ha a fogyasztó hitelhez kapcsolódó bármely kötelezettségének be nem tartása pénzügyi vagy jogi következményekkel járhat a fogyasztó számára, a hitelezőnek ebben a pontban kell ismertetnie az egyes fő eseteket (például késedelmes fizetés/nem teljesítés, a „További kötelezettségek” című 8. pontban meghatározott kötelezettségek teljesítésének elmulasztása), és jeleznie kell, hogy a fogyasztó hol juthat további információhoz.

13.2. A hitelezőnek minden ilyen esetre vonatkozóan egyértelmű, könnyen érthető kifejezésekkel kell részleteznie a lehetséges szankciókat vagy következményeket. A súlyos következményekre való hivatkozásokat ki kell emelni.

13.3. Amennyiben a hitel fedezetéül szolgáló ingatlan a hitelező részére visszaadható vagy átruházható, ha a fogyasztó nem teljesíti a kötelezettségeit, akkor ebben a pontban a személyre szóló tájékoztatásban szereplő megfogalmazást felhasználva el kell helyezni az erre vonatkozó nyilatkozatot.

14. További információk

14.1. Távértékesítés esetében ebben a pontban fel kell tüntetni a hitelszerződésre alkalmazandó jogra és az illetékes bíróságra vonatkozó esetleges záradékot.

Amennyiben a hitelező a szerződés időtartama alatt a fogyasztóval a személye szóló tájékoztatás nyelvétől eltérő nyelven kíván kommunikálni, akkor ezt a tényt rögzíteni kell, és meg kell nevezni a kommunikáció céljára használandó nyelvet. Ez az előírás nem sérti a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény 3. § (2) bekezdés ce) pontját.

14.2. A hitelezőnek vagy a hitelközvetítőnek jeleznie kell, hogy a fogyasztó jogosult arra, hogy legkésőbb a hitelezőre nézve kötelező erejű ajánlat megtételekor megkapja vagy adott esetben felajánlják részére a hitelszerződés tervezetének egy példányát.

 

 

15. Felügyelet

15.1. Itt kell feltüntetni a hitelezés szerződéskötést megelőző szakaszának felügyelete tekintetében illetékes hatóságot, illetve hatóságokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.sz. Melléklet -  A kötelező tájékoztatás elemei

 

A jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szóló tájékoztatás formája

Bevezető szöveg            

Ez a dokumentum [aktuális dátum]-án/-én [az Ügyfél neve] részére készült.

Ez a dokumentum az Ön által ezidáig megadott adatok és a jelenlegi pénzügyi piaci feltételek alapján készült.

Az alábbi tájékoztatás (adott esetben) a kamat és egyéb költségek kivételével [érvényességi dátum]-ig érvényes.

Ezt követően a piaci feltételek függvényében változhat.

(Adott esetben) Ez a dokumentum nem kötelezi [a hitelező neve]-t arra, hogy hitelt nyújtson Önnek.              

1. Hitelező        

[Név]

[Telefonszám]

[Levelezési cím]

(Nem kötelező) [E-mail cím]

(Nem kötelező) [Fax]

(Nem kötelező) [Internetcím]

(Nem kötelező) [Kapcsolattartó személy/pont]

               

2. (Adott esetben): Hitelközvetítő        

[Név]

[Telefonszám]

[Levelezési cím]

(Nem kötelező)[E-mail cím]

(Nem kötelező) [Fax]

(Nem kötelező) [Internetcím]

(Nem kötelező) [Kapcsolattartó személy/pont]

(Adott esetben [tájékoztatás arról, hogy hiteltanácsadás igénybe vehető-e)

 [Díjazás]

               

3. A hitel fő jellemzői  

A hitel összege és pénzneme: [összeg][pénznem]

(Adott esetben) Ez a hitel nem forint hitel.

(Adott esetben) Az Ön által felvett hitel forintra átszámított összege változhat.

(Adott esetben) Például amennyiben a forint árfolyama a [hitel pénzneme]-hoz/-hez/-höz képest 20%-kal gyengül, akkor az Ön által felvett hitel összege [forint összeg]-re növekedne. Az összeg azonban még ennél magasabb is lehet, ha a forint árfolyama több mint 20%-kal gyengül a hitel devizaneméhez képest.

(Adott esetben) Az Ön által felvett hitel legmagasabb összege [forint összeg] lehet.

(Adott esetben) Figyelmeztetést küldünk Önnek, ha a hitelösszeg eléri a [forint összeg]-t.

(Adott esetben) Lehetősége lesz [az idegen pénznemben felvett hitel újratárgyalásának joga vagy a hitel [adott pénznem]-ra/re való átváltásának a joga és feltételei]

A hitel futamideje: [futamidő]

[A hitel típusa]

[Az alkalmazandó kamatláb típusa]

Az Ön által fizetendő teljes összeg

Ez azt jelenti, hogy [hitelösszeg]-ért, amelyet hitelként felvesz, [összeg]-et kell visszafizetnie.

(Adott esetben) [Ez a hitel/Ennek a hitelnek egy része] halasztott tőketörlesztésű hitel. Ez azt eredményezheti, hogy a jelzáloghitel futamideje végén még [törlesztendő összeg]-et kell fizetnie.

(Adott esetben) Ennek a tájékoztatásnak az elkészítéséhez az ingatlan értékét [összeg]-nak/nek tekintettük.

(Adott esetben) A maximálisan igénybe vehető hitelösszeg az ingatlan értékéhez viszonyítva [arány] vagy

A példaként szereplő összeg felvételéhez szükséges minimális ingatlanérték [összeg]

(Adott esetben) [Fedezet]

               

4. Kamat és egyéb költségek    

A teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes éves díját mutatja meg százalékban kifejezve. A THM a különböző ajánlatok összehasonlítását szolgálja.

Az Ön hitelére érvényes THM [THM].

A THM az alábbiakat tartalmazza:

Kamatláb [a kamat mértéke százalékban, vagy adott esetben a referencia-kamatláb és a kamatfelár százalékos mértéke]

[A THM egyéb összetevői]

Egyszer fizetendő költségek

(Adott esetben) A jelzálogjog bejegyzéséért díjat kell fizetnie. [A díj összege, ha ismert vagy a számítás alapja.] Rendszeresen fizetendő költségek

(Adott esetben) Ez a THM a kamatlábra vonatkozó feltételezések alapján került kiszámításra.

(Adott esetben) Mivel az Ön hitele [az Ön hitelének egy része] változó kamatlábú hitel, a mindenkori THM eltérhet az előbbiekben meghatározott THM mértékétől, ha a hitel kamatlába változik. Például amennyiben a kamatláb [a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában bemutatott forgatókönyv]-ra/re emelkedne, a THM [a forgatókönyvnek megfelelő szemléltető THM]-ra/re nőhet. (Adott esetben) Tájékoztatjuk, hogy a bemutatott THM azzal a feltételezéssel került kiszámításra, hogy a kamatláb a szerződés teljes időtartama alatt a kezdeti időszakra rögzített szinten marad.

(Adott esetben) Az alábbi költségek nem ismertek a hitelező számára, és így azokat a THM nem foglalja magában:

[Költségek]

(Adott esetben) A jelzálogjog bejegyzéséért díjat kell fizetnie.

Kérjük, tájékozódjon az ehhez a hitelhez kapcsolódó minden egyéb illetékről és költségről.    

 

5. A törlesztések gyakorisága és száma               

A törlesztések gyakorisága: [gyakoriság]

A törlesztések száma: [szám]   

6. Az egyes törlesztő részletek összege              

[összeg][pénznem]

Az Ön jövedelme változhat. Kérjük, gondolja át, hogy a jövedelme csökkenése esetén is képes lesz-e törleszteni a [gyakoriság] részleteket.

(Adott esetben) Mivel [ez a hitel/e hitelnek egy része] halasztott tőketörlesztésű hitel, Önnek külön kell gondoskodnia arról, hogy a jelzáloghitel futamideje végén visszafizesse a még fennálló [a halasztott tőketörlesztésű hitel összege] tartozását. Ne feledkezzen meg az itt feltüntetett törlesztő   részleteken felül fizetendő esetleges további összegekről sem.

(Adott esetben) E hitelnek [/e hitel egy részének] a kamata változhat. Ez azt jelenti, hogy az Ön által fizetendő törlesztő részletek összege nőhet vagy csökkenhet. Például amennyiben a kamat [a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában bemutatott forgatókönyv]-ra/re emelkedne, az Ön által fizetendő részlet [a forgatókönyvnek megfelelő törlesztő részlet összege]-ra/re nőne.

(Adott esetben) Az Ön által fizetendő összeg forintban kifejezett értéke az egyes [gyakoriság]-ban/-ben eltérő lehet.

(Adott esetben) Az Ön által fizetendő összeg az egyes [gyakoriság]-ban/-ben [forintban kifejezett maximális összeg]-ra/re növekedhet.

(Adott esetben) Például amennyiben a forint árfolyama a [hitel pénzneme]-hoz/-hez/-höz képest 20%-kal gyengülne, akkor Önnek az egyes [gyakoriság]-ban/-ben [forintban kifejezett összeg]-val/vel többet kellene törlesztenie. Az Ön által fizetendő összegek ennél magasabbra is emelkedhetnek.

(Adott esetben) Az Ön [a hitel pénzneme]-ban/-ben megállapított törlesztő   részleteinek a(z) forintra való átváltásához alkalmazott árfolyam a(z) [az árfolyamot közzétevő intézmény neve] által [dátum]-án/-én közzétett devizaárfolyam, vagy pedig a kiszámítás [dátum]-án/-én a [a referenciaérték vagy a kiszámítási módszer] alkalmazásával történik.

(Adott esetben) [Részletes adatok a kapcsolt megtakarítási termékekről és a halasztott kamatfizetésű hitelekről]

               

7. Szemléltető törlesztési összesítés   

Ebben a táblázatban a [gyakoriság] fizetendő összeg látható.

A törlesztő részletek

A fizetendő kamat ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop),

Adott esetben a fizetendő tőke ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) és

Adott esetben az egyéb költségek ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) összegéből állnak. (Adott esetben)

Egyéb költségek

A fennmaradó tőke és az egyes törlesztő részletek után még törlesztendő hitelösszeg.

               

8. További kötelezettségek      

Az Ügyfélnek a következő kötelezettségeket kell teljesítenie ahhoz, hogy az ebben a dokumentumban ismertetett feltételekkel juthasson hitelhez:

[Kötelezettségek]

(Adott esetben) Felhívjuk figyelmét, hogy az ebben a dokumentumban ismertetett hitelfeltételek (a kamatlábat is beleértve) változhatnak, amennyiben Ön nem tesz eleget e kötelezettségeknek.

(Adott esetben) Felhívjuk figyelmét, hogy ha később eláll a hitelhez kapcsolódó bármely kapcsolódó szolgáltatás igénybevételétől, az az alábbi következményekkel járhat:

[Következmények]

               

9. Előtörlesztés               

Ön jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére.

(Adott esetben) [Feltételek]

(Adott esetben) Előtörlesztési díj: [az összeg, vagy ha nem lehetséges, akkor a kiszámítás módja]

(Adott esetben) Amennyiben a hitel előtörlesztése mellett dönt, kérem vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy pontosan megállapítsuk az előtörlesztés időpontjában esedékes előtörlesztési díjat.

 

10. Rugalmas elemek   

Adott esetben tájékoztatás a fedezetcseréről / a szerződés átruházásról.

Adott esetben - Nincs lehetősége ezt a hitelt más [hitelezőhöz] [vagy] [ingatlanra] átvinni.

Adott esetben magyarázat a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában felsorolt további elemekről, és - választható jelleggel - a hitelező részéről a hitelszerződés részeként kínált, a megelőző szakaszokban nem említett egyéb elemekről.          

 

 

11. Az Ügyfél egyéb jogai          

 

15 nap gondolkodási idő áll a rendelkezésére a hitel felvételéről szóló döntéshez. Miután kézhez kapta a hitelszerződés tervezetét a hitelezőtől, csak 3 nap eltelte után fogadhatja el az ajánlatot.

(Adott esetben) Önnek [az elállási időszak kezdete]-tól/-től számítva [az elállási időszak hossza] belül joga van elállni a megállapodástól. [Feltételek] [Eljárás]

(Adott esetben) Az elállás jogát elveszítheti, amennyiben az elállási időszak alatt e hitelszerződéshez kapcsolódó ingatlant vásárol vagy értékesít.

(Adott esetben) Ha úgy dönt, hogy él [a hitelszerződést érintő] elállás jogával, kérjük, ellenőrizze, hogy továbbra is vonatkoznak-e Önre a [8. szakaszban említett], a hitelhez [és a hitelhez kötődő kapcsolódó szolgáltatásokhoz] kapcsolódó egyéb kötelezettségek.

               

12. Panaszok    

Panasz esetén az Irodai kapcsolat megadása.

A panasz kezelésére rendelkezésre álló idő max. időtartamról tájékoztatás.

Felettes szervről történő tájékoztatás.

               

13. A hitelhez kapcsolódó kötelezettségeknek való nem megfelelés következményei az Ügyfélre  nézve      

[A nem megfelelés típusai]

[Pénzügyi és/vagy jogi következmények]

Amennyiben Ügyfélnek nehézségei támadnak a [gyakoriság] törlesztő részletek fizetésével kapcsolatban, tájékoztatjuk a lehetséges megoldásokról.

 

14. További tájékoztatás            

Hitelközvetítési tanácsadás lehetséges nyelve.

[A hitelszerződés tervezetében rögzített irányadó jog]              

 

15. Felügyelet 

Tájékoztatás arról, hogy a hitelező a Magyar Nemzeti Bank, http://www.mnb.hu/ felügyelet alá tartozik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. sz. melléklet

 

A BROKERCASH Kft. adminisztratív szolgáltatásainak díjai, azok jogcíme, mértéke

 

1. Szükséges igazolások beszerzése: alkalmanként 3.000-Ft+ Áfa

 

2. Földhivatali ügyintézés: alkalmanként 5.000-Ft+ Áfa

 

3. Postai díjak, telefon ktg. : 1.000-Ft + Áfa

 

4. Faxolás, scannelés, fénymásolás:

 

a. 1 - 100 db között -Ft + Áfa

 

b. 100 - 500 db között -Ft + Áfa

 

5. Ügyvédi egyeztetés: alkalmanként 10.000-Ft+ Áfa

 

6. Közjegyzői egyeztetés: alkalmanként.10.000-Ft+ Áfa

 

7. Végrehajtói egyeztetés: alkalmanként . 10.000-Ft+ Áfa

 

8. Részvétel és közreműködés ügyvédnél alkalmanként:.10.000-Ft+Áfa

 

9. Részvétel és közreműködés Közjegyzőnél alkalmanként: .10.000-Ft + Áfa

 

10.Részvétel és közreműködés végrehajtónál, végrehatótól igazolások beszerzése

 

alkalmanként:.10.000-Ft+Áfa

 

11. Utazási költség : .5.000 Ft + Áfa

 

12. Hatósági ügyintézés(Apeh, Önkormányzat, Gyámhivatal, MÁK, Nyugdíjfolyósító )

 

alkalmanként 5.000 Ft +Áfa

 

13. Munkáltatói ügyintézés: 5.000 Ft + Áfa

 

14.Idegen nyelvű iratok fordítása, külföldi banki ügyintézés, külföldi munkáltatói ügyintézés:

 

alkalmanként 30.000 Ft + Áfa

 

15. Biztosításokkal kapcsolatos ügyintézés: alkalmanként 5.000 Ft+Áfa

 

16. Hitelkérelemhez kapcsolódó egyéb kérelmek, kimutatások készítése 10.000 Ft +Áfa           

 

 

 

 

Budapest, 2017.02.01.

Kérem
Visszahívást kérek