A lakáscélú hitelek – a vonatkozó jogszabályban rögzített feltételek teljesülése esetén – állami kamattámogatással is igényelhetők. Ellenőrizze Ön is, hogy jogosult-e kamattámogatásra, megéri!

Fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott hitelét új lakás vásárlására, építésére, illetve meglévő lakóingatlan korszerûsítésére az arra jogosult támogatott személyek igényelhetik.

A hitel forint alapú, és törlesztése is forintban történik. A törlesztőrészlet megfizetéséhez az állam a futamidő első 20 évében kamattámogatást nyújt.

Mire vehető fel a hitel?

Fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáshitele) kizárólag lakáscélra igényelhető, ennek megfelelően

 • Új lakás megvásárlásra vagy építésére

  Új lakásnak minősülnek az alábbiak:

  • Az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített lakóingatlan. Ezen ingatlan felépülhet saját kivitelezésben vagy megbízási szerződés alapján (vállalkozói generál-kivitelezés).
  • Az a lakás, amelyet vállalkozás vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet. A lakást első ízben természetes személy részére értékesítik, vagy másodízben értékesítik természetes személy részére, azzal, hogy a második eladó ingatlan-forgalmazással üzletszerûen foglalkozó vállalkozás, egyéni vállalkozó, vagy hitelintézet.
  • Emeletráépítés/ tetőtér beépítés: a nem családi vagy ikerházon megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység kialakítását jelenti, amely elkészültét követően használatbavételi- vagy fennmaradási-engedély köteles. Ilyen munkálatok alatt a lakás tetőterében vagy padlásterében végzett olyan építési engedély köteles munkákat értjük, amelyek helyiség(ek), helyiségcsoport(ok) vagy önálló rendeltetési egység építésével új építményszint (emeletszint) létrehozását eredményezik. Ezen munkálatok akár az eredeti tetőszerkezet elbontásával is járhatnak.

 

Lakás korszerûsítésre 


Korszerûsítési munkák lehetnek építési vagy szakhatósági engedélyhez, vagy azokhoz nem kötött munkálatok. Meglévő lakóépület korszerûsítésének számít:
 

 • lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmû bevezetését, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs,
 • központosított fûtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások (pl. napenergia) alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászárók energiatakarékos nyílászárókra való cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • a korszerûsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerûsítés közvetlen költségeinek 20%-áig.

Kik vehetik fel a hitelt?


A támogatott lakáshitelt új lakás építésére illetve vásárlására azon támogatott személynek minősülő házaspárok, élettársak vagy egyedülállók igényelhetik, akik nem rendelkeznek lakóingatlan tulajdonnal, lakáshasználati joggal, lízingelt lakással továbbá egyéb kamattámogatott hitellel. Ezen felül a kölcsönkérelem befogadásakor:

 • 35 év alattiak és gyermektelenek, vagy legfeljebb egy gyermeket nevelnek, vagy
 • 45 év alattiak és legalább két gyermeket nevelnek.

A támogatott lakáshitelt lakóingatlan korszerûsítésére igénylők esetében nincs életkori, illetve a gyermek számára vonatkozó megkötés.

A fenti, jogszabályban rögzített feltételeken kívül a Bank normál szabályainak is meg kell felelni.
Ennek alapján a hitelt nagykorú, a Bank számára elfogadható jövedelemmel rendelkező azon ügyfelek igényelhetik, akik a Bank adósminősítési, hitelbírálati feltételeinek megfelelnek. Nem vehet fel hitelt olyan személy, aki a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív adóslistáján szerepel.
A fedezetül felajánlott ingatlanok tulajdonosai zálogkötelezetti minőségben vesznek részt a kölcsönügyletben.
 

További feltételek, szabályok


A kölcsönkérelem benyújtásának határideje:

 • Új lakás vásárlása esetén: 2009.07.01-jét követően megkötött adásvételi szerződésekre az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül,
 • Lakásépítés esetén: 2005.01.31-ét követően kiadott építési engedélyekre a végleges használatbavételi engedély kiadása előtt,
 • Korszerûsítés esetén: a hitelcél megvalósulása előtt.

Kérjük, a fenti időpontokra legyen különösen figyelemmel, mivel ha a kérelmező ezen időpontig nem élt a támogatás igénylésének lehetőségével, erre később már nem tarthat igényt.

Lakásvásárlás és lakásépítés esetén az igénylőknek a korábban (5 éven belül) értékesített lakóingatlanukból befolyt vételárat önerőként kell felmutatniuk az új lakás vásárlása/építése során, melyek az alábbiakkal csökkenthetőek:

 • Az értékesített lakást terhelő és a lakás eladása érdekében igazoltan egyösszegben visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással.
 • A lakás eladása érdekében egy összegben igazoltan kiegyenlített lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegével.
 • A számlával igazolt ingatlan-közvetítői jutalék összegével.
 • A kamattámogatásra irányuló kérelem benyújtását legfeljebb egy évvel megelőzően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó összegével növelt vételárával.
 • A kamattámogatással vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának legfeljebb 10%-ával, ha ezen összeg kifizetése a korábbi lakás eladását bejegyző földhivatali határozat kiadásának időpontját legfeljebb 120 nappal előzi meg.
 • Olyan számlával, szerződéssel igazoltan kifizetett összeggel, amelyet az igénylő az általa vásárolni kívánt, de végül a tulajdonába nem került lakás megszerzésére fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg.
 • A lakásértékesítésből származó bevétel után megfizetett és az állami adóhatóság által igazolt személyi jövedelemadó összegével.

Az igénylőknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal szükséges rendelkezniük a támogatott hitellel finanszírozott ingatlanban.

A kamattámogatott kölcsönt igénylő – korszerûsítés esetén a korszerûsítendő ingatlant kivéve –  nem rendelkezhet: lakó ingatlan tulajdonnal, lakáshasználati joggal, lízingelt lakással.

Számlabenyújtási kötelezettség

 • új építésû lakóingatlan vásárlása esetén a teljes vételárról kell számlát benyújtani a Bankhoz,
 • építési és korszerûsítési hitelek esetén a Bank által elfogadott költségvetésben szereplő teljes költség legalább 70%-áról, illetve ha a támogatott hitel összege ennél magasabb, úgy a hitel összegét elérő mértékben kell számlát benyújtani. A számlanyújtási kötelezettség csökkenthető az építkezéshez felhasznált bontott anyag értékével, azzal, hogy a csökkentés legfeljebb a számlával igazolandó építési költség 20%-a lehet.

A kamattámogatás nyújtásának további feltétele, hogy az igénylők vállalják, hogy legalább egy évig nem értékesíthetik a támogatott kölcsönből épített, vásárolt, korszerûsített lakóingatlant. 
 

Mekkora hitel vehető fel?


A felvehető hitel összegét alapvetően a hitelt igénylő háztartás nettó, igazolt jövedelme, valamint a fedezetül felajánlott ingatlanok Bank által megállapított forgalmi és hitelbiztosítéki értéke határozza meg (lakáscélú hitelnél minden esetben ingatlanfedezetet kell felajánlani).

Támogatott hitelek esetében a vonatkozó jogszabály rögzíti a maximálisan felvehető hitelösszeget és a finanszírozható ingatlan vételárát/ építési költségét.
A maximálisan felvehető kölcsönösszeg:

 • Új lakás vásárlása vagy építése esetén

  • Budapesten és megyei jogú városokban 12,5 millió Ft
  • egyéb településen 10 millió Ft
 • Lakás korszerûsítése esetén 5 millió Ft

A maximális vételár/ építési költség összege:

 • Új lakás vásárlása vagy építése esetén a telekár nélkül számított, az áfa összegét is tartalmazó építési költségek vagy vételár maximális összege:
   
  • Budapesten és megyei jogú városokban 25 millió Ft
  • egyéb településen 20 millió Ft
 • Lakás korszerûsítése esetén nincs építési költséghatár.

Általános alapszabály, hogy forint alapú hitel esetén a nyújtott hitel összege nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlanok

 • forgalmi értékének 75%-át (ezt szintén jogszabály rögzíti), és
 • hitelbiztosítéki értékének 75-85%-át, és
 • az adott ingatlannal kapcsolatos beruházás finanszírozási igényének 100%-át (azaz a hitelösszeg nem lehet több mint a finanszírozott ingatlan vételára vagy építési költsége).

Mekkora jövedelmet szükséges igazolni?


A kölcsönigénylőnek minden esetben szükséges jövedelmet igazolnia, pusztán a fedezetül felajánlott ingatlanok értéke alapján nem nyújtható hitel.
A hitelkérelem pozitív elbírálásának egyik alapvető feltétele a megfelelő jövedelem igazolása, ezért minden esetben igazolni kell a hitelt igénylő háztartás teljes nettó jövedelmét, valamint az esetlegesen már meglévő hiteltartozások összegét és a havi törlesztő részleteket. . Bankunk minimális elvárása az, hogy:

 • egy hiteligénylő esetén legalább 100.000 Ft nettó összeget elérő jövedelem kerüljön igazolásra,
 • több hiteligénylő esetén igénylőnként legalább a mindenkori nettó minimálbért elérő jövedelem igazolása szükséges (de összesen legalább 100.000 Ft).

Az igazolt jövedelem és a havi hiteltörlesztések összegének aránya alapján, a fedezetül felajánlott ingatlanok és a jogszabály által előírt maximálisan nyújtható hitelösszeg figyelembe vételével kerül megállapításra a Bank által nyújtott hitel összege.

Szükséges fedezetet felajánlani, és ha igen, akkor milyen típusút és értékût?


A lakáscélú hitelek jelzálog alapú hitelek, így ingatlanfedezet felajánlása minden esetben szükséges.
A szükséges fedezetek értéke az igényelt hitel összegétől függ. Egy hitelügylethez maximum 3 db ingatlanfedezet ajánlható fel. A hitel célját képező ingatlant nem kötelező fedezetként felajánlani.

A hitelügylet fedezeteként csak Magyarország területén lévő per-, teher- és igénymentes, önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat, melynek mûszaki állapota végleges (kivéve az építési jellegû hiteleket, ahol maga a hitel célját képező, építés alatt álló ingatlan is lehet a fedezet). A fedezetként felajánlott ingatlan tulajdonosának a kölcsönigénylő rokoni hovatartozását illetően nincs korlátozása, tehát bárki felajánlhat ingatlanfedezetet egy kölcsönügylethez.
Bankunk a következő ingatlanokat fogadja el fedezetként: lakás, családi ház; sorház, ikerház, üdülő, hétvégi ház, beépítetlen építési telek, garázs.

Szükséges önerőt biztosítani a finanszírozáshoz?


Kötelező önerő elvárás nincs, ugyanakkor a szabályok alapján látható, hogy amennyiben egy ingatlanfedezet kerül felajánlásra, abban az esetben szükség lehet önerőre, hiszen hitelt maximum a fedezet forgalmi értékének 80%-áig tudunk biztosítani (lásd feljebb). Ugyanakkor további fedezet felajánlásával az önerő kiváltható.
 

Milyen futamidőre vehető fel a hitel?


A lakáscélú hitelek minimális futamideje 2 év, maximális futamideje:

 • munkabéres* ügyfél esetén 30 év,
 • nem munkabéres ügyfél esetén: 25 év.

Ezen időintervallumon belül Ön akármekkora futamidőt választhat, de a futamidő csak az 1 év egész számú többszöröse lehet.
A futamidő megválasztásnál kérjük, vegye figyelembe, hogy a Magyar Állam a kamattámogatást csak a futamidő első 20 évében biztosítja.

Mekkora lesz a törlesztőrészlet, hogyan alakul a kölcsön kamatozása?


A hitel törlesztőrészletét a hitel összege, kamata és futamideje határozza meg. A kamat mértékét befolyásolja a Magyar Állam által nyújtott kamattámogatás mértéke, mely új lakás vásárlása/ építése esetén az igénylők eltartásában lévő gyermekek számától is függ.
Lakáskorszerûsítés esetén a kamattámogatás mértéke minden támogatásra jogosult esetében, gyermekszámtól függetlenül azonos.
Kalkulátorainkkal kiszámíthatja az Ön által igényelt hitel pontos törlesztőrészletét, valamint a kapcsolódó költségek és a teljes visszafizetendő összeget, továbbá a Teljes Hiteldíj Mutató* értékét is.
Kalkulátoraink egy nyomtatható, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, tájékoztató dokumentumot is tartalmaznak, melyben részletesen leírásra kerültek az egyes hiteltermékekkel kapcsolatos tudnivalók.
 

Kérem ajánlatukat, kitöltöm az ûrlapot!

 

Cégünk az egész ország területén dolgozik és vállal lakossági, valamint vállalkozói hiteleket egyaránt.

Kérjen hitele mellé törlesztési biztosítást!

Szeretné csökkenteni kockázatát? Kössön hitele mellé törlesztési biztosítást, amely pénzügyi védelmet nyújt keresőképtelenség, munkanélküliség, egészségkárosodás, vagy haláleset bekövetkezése esetén. A biztosítás részletes feltételeit ide kattintva tekintheti meg ->

Kapcsolódó ügyvédi irodánknak köszönhetően, teljes körû cégszolgáltatást nyújtunk, legyen szó cégalapításról, könyvelésről, esetleg adó- és jogi tanácsadásról.

Akciónk keretén belül, cégünknél alapított vállalkozás esetén átvállaljuk az ügyvédi díjat, amennyiben könyvelésével bennünket bíz meg. 

További kérdésével kapcsolatosan keresse bizalommal ügyfélszolgálatunkat, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére vagy töltse ki adatlapunkat!

 

06 (70) 607-9403

 INFO@BROKERCASH.HU

Kérem
Visszahívást kérek