Építési tevékenység folyamata 2017.

Építési tevékenységhez kapcsolódó piaci jelzáloghitelek, állami kamattámogatás mellett nyújtott jelzáloghitelek, valamint a vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatások esetén alkalmazandó szabályok az építésügyi engedélyezésre vonatkozóan.

A részletezett szabályok alapján szükséges eljárni az építési engedélyezési eljárás folyamataiban a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

szabályozza.

A legfontosabb változások :

Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek minősülnek:

 • új, legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó lakóépületet építése, ha az építtető természetes személy az építési tevékenységet saját lakhatás biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz;
 • már meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó méretűre bővítése, ha az építtető természetes személy az építési tevékenységet saját lakhatása biztosítására szolgáló lakóépület tekintetében végzi (műemlék kivételével);
 • valamint az ezen építési munkálatokhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés;

A fent nevezett építési munkálatok egyszerű bejelentését nem a korábbi elektronikus eljárási módon, az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben (a továbbiakban: ÉTDR) kell megtenni.

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése 2016. július 01. napjától a megújult, erre a célra továbbfejlesztett elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg.

Az építtető az építési tevékenységet a jogszabály szerinti bejelentést, vagyis az építési napló készenlétbe helyezését követő 16. napon kezdheti el. Fontos, hogy az építkezés megkezdése csak az építési naplóval kapcsolatos szabályok betartása mellett történhet.

Fontos tudni, hogy a bejelentés kizárólag elektronikus úton lehet megtenni! Az építésfelügyelet az építőipari kivitelezési tevékenység egyszerű bejelentéshez kötött épület esetén azt ellenőrzi, hogy az egyszerű bejelentési dokumentáció alapján, illetve a szakmai és biztonsági előírások megtartásával történt-e a kivitelezés.

Az építési célú hiteligénylés folyamata:

Elektronikus építési napló (e-napló) - PDF formátumban.

Az elektronikus építési napló üzemeltetője által letöltött, PDF formátumú visszaigazolás melyen a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait kell feltüntetni.

A kivitelezési dokumentáció (PDF formátumú), melynek munkarészei:

 • Aláírólap tervjegyzékkel
 • Helyszínrajz
 • Kitűzési helyszínrajz
 • Utcakép
 • Eltérő szintek alaprajzai
 • Metszetek
 • Homlokzatok
 • Tartószerkezeti tervek
 • Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve
 • Műszaki leírás
 • Költségvetési kiírás

A Banki hitelbírálathoz további benyújtandó dokumentumok:

 • a műszaki leírás,
 • a rajzi mellékletek (alaprajz, metszet rajz) tervező által aláírt, kinyomtatott példányai,
 • költségvetés

Tájékozatás a részfolyamtokról:

Bejelentés

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg. A készenlétbe helyezés feltétele

 • a bejelentés mellékleteként a PDF formátumú, az építész tervező által az elektronikus építési naplóba feltöltött kivitelezési dokumentáció,
 • az építész tervező elektronikus építési naplóba feltöltött nyilatkozata a felelősségbiztosítása kötvényszámáról és a biztosító nevéről, valamint
 • a biztosító által térítésmentesen, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül kiadott igazolás feltöltése arról, hogy egy bejelentéssel érintett tervezéshez vagy építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó biztosítás esetében a Rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítás fennáll. Az elektronikus építési napló üzemeltetője a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatainak feltüntetésével PDF formátumú, letölthető visszaigazolást állít elő.

  Az elektronikus építési napló alkalmazás automatikus értesítést küld az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésről az építésfelügyeleti hatóságnak. Ezt követően az építésfelügyeleti hatóság a bejelentésről 8 napon belül tájékoztatja

  • a telek fekvése szerinti területi szakmai kamarát,
  • a telek fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjét, valamint
  • a telek tulajdonosát, amennyiben nem az építtető a tulajdonosa vagy az építtetőn kívül más személy is tulajdonjoggal rendelkezik. A tájékoztatás tartalmazza

   -az építési tevékenység tárgyát,

   -az építtető adatait,

   -az érintett telek címét, helyrajzi számát, valamint

   -az építészeti-műszaki tervező nevét, névjegyzéki jelölését.

   Az építésfelügyeleti hatóság a bejelentés hiányairól nem küld tájékoztatást a bejelentőnek, vagyis nem vizsgálja a bejelentés adattartalmát sem.

   A bejelentés nem minősül közigazgatási hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemnek, sem hivatalból történő eljárás megindítására okot adó körülménynek.

Változás kezelése a bejelentésnél

Az egyszerű bejelentési dokumentációtól el lehet térni azzal, hogy az eltérést a megvalósítását megelőző napon kell bejelenteni.

A kívánt módosítás bejelentéséhez új bejelentést kell tenni a változást bemutató kivitelezési dokumentáció elektronikus építési naplóba történő feltöltésével. A módosítást eseti bejegyzéssel egyidejűleg szükséges megtenni a módosítást érintő épületrész kivitelezésének megkezdését megelőző napon.

Változás bejelentése szükséges, ha a módosítás

 • az épület alaprajzi méretét,
 • az épület beépítési magasságát,
 • a lakások, önálló rendeltetési egységek számát, vagy
 • az épület telken belüli elhelyezkedését érinti.

Amennyiben jogszerűtlenül végzik az építési tevékenységet, akkor az elkészült épületrészre fennmaradási engedélyt kell kérni az illetékes építésfelügyeleti hatóságtól. Ha az építtető a fennmaradási engedély iránti kérelmet a lakóépület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válása előtt nyújtja be, az épületet a jogerős fennmaradási engedély birtokában, továbbépítésre vonatkozó, egyszerű változás bejelentést követően lehet továbbépíteni, melyet a már megnyitott naplóba kell feltölteni.

Jogszerűtlen az építési tevékenység, ha az alábbiak szerint végzik:

 • az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet bejelentés nélkül,
 • természetes személy esetében 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladóan nem saját lakhatás biztosítása érdekében, illetve a megépült lakóépületben nem csak egy lakást kialakítva,
 • természetes személy esetében a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bővítését nem saját lakhatás biztosítása céljából, nem saját lakhatásra szolgáló lakóépület tekintetében,
 • nem természetes személy építtető esetén 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó lakóépület esetében bejelentéssel.

Az építési tevékenység szakmai és hatósági ellenőrzése

A tervezői művezető az építési folyamatot a helyszínen legalább hat alkalommal figyelemmel kíséri, majd az ott tapasztaltakat az elektronikus építési naplóban eseti bejegyzéssel dokumentálja.

Az építésfelügyeleti hatóság az egyszerű bejelentéssel végzett építési tevékenységet szúrópróbaszerűen a helyszínen, valamint folyamatosan a naplót távoli eléréssel ellenőrzi. A helyszíni ellenőrzés során, ha szabálytalanságot tapasztal, akkor az Étv. és az eljárási kormányrendelet alapján intézkedik.

Hatósági bizonyítvány az építés megtörténtéről

Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kérelemre az építésfelügyeleti hatóság állítja ki.

A kiállított hatósági bizonyítványról az építésfelügyeleti hatóság elektronikusan értesíti az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjét, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt.

Amennyiben az Étv. alapján a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, akkor a hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell az Étv.- ben meghatározott díj megfizetésének igazolását. Olyan építések esetén, amelyek építési engedély alapján lettek megkezdve, azok befejezése esetén az eddig ismert szabályok szerint kell használatbavételi engedélyt, vagy az építési hatóság használatbavételt tudomásul vevő határozatát / nyilatkozatát kérni.

Kérem
Visszahívást kérek