Családi Otthonteremtési kedvezmény ( CSOK )

Használt lakás vásárlásához bővítéséhez

A Kereskedelmi Bankoknál igényelhető vissza nem térítendő Állami Támogatás, melyet lakáscélra lehet felhasználni.

A kedvezmény felhasználási célja:

Használt lakás vásárlásához, az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül

Meglévő, használt lakás bővítéséhez, ha

 • a bővítési munkálatok megkezdése előtt, de
 • az építésiengedély-köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, vagy
 • az egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően kerül benyújtásra (az e-napló hitelesített, nyomtatott példányával igazoltan), és
 • a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelye (lakcímkártyával igazoltan), hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel az igénylő a CSOK-ra jogosult, és az igénylők legalább 50% tulajdonnal rendelkeznek a bővítendő ingatlanban.
Lakás bővítésének minősül
 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával (min. 8 m2) történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is; valamint
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet- ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A CSOK Kedvezményt igényelheti :

CSOK igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző

 • vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke után,
 • legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után - a gyermek szüleinek halála esetén,
 • a fiatal házaspár - meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két születendő gyermek vállalása esetén is.
A CSOK kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül
 • a magzat, a terhesség betöltött 12. hetét követően, valamint
 • aki az igénylő eltartottja és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

Az igényelhető CSOK támogatás összege:

Az igénybe vehető CSOK összegének meghatározásakor figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermeke(ke)t, házastársak/ élettársak esetén a közös és a nem közös gyermeke(i)t együttesen, valamint fiatal házaspár esetén a közösen vállalt gyermek(ek)et is.

Használt lakás vásárlás, illetve bővítés esetén a támogatási összegek:
CSOK összege használt lakás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Később született gyermek esetén a meglévő gyermekek számától, a lakás hasznos alapterületétől függetlenül az igényelhető támogatás mértéke gyermekenként 400.000 Ft.

Bővítés esetén alkalmazandó speciális szabályok:
 • a bekerülési költség számlákkal igazolt részének (legalább 70%) 50%-át nem haladhatja meg a támogatás összege,
 • ha a számlabemutatási kötelezettségét (költségvetés legalább 70%-a) azt meghaladó mértékben teljesíti, akkor legfeljebb a hitelintézet által elfogadott költségvetés összegének erejéig bemutatott számlák figyelembevételével kiszámított összegű kedvezményre jogosult (a bemutatott számlák max. 50%- áig), maximum a fent írt gyermekszámnak megfelelő összeg. Ez a különbözeti összeg csak a Banknál, a bővítés céljára esetlegesen igénybe vett hitel csökkentésére fordítható.
A támogatási összegek meghatározása:

Amennyiben az élettársak

 • csak az egyik fél gyermeke után; vagy
 • közös gyermekük után; vagy
 • o közös gyermekük és az egyik fél gyermeke után igénylik a támogatást,

akkor a támogatási összeg számítása az általános szabályok szerint történik.

Amennyiben az élettársak a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik a támogatást, akkor mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy mekkora összegű támogatásra lenne jogosult a saját gyermeke után, és a kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

Amennyiben az élettárs igénylőknek közös és nem közös gyermeke(ik) is van(nak), az előző szabályt kell alkalmazni azzal, hogy a közös gyermeket csak az egyik igénylőnél lehet

figyelembe venni, és az így kiszámított, a számukra kedvezőbb összegű támogatást vehetik igénybe.

Élettársak esetén, ha csak az egyik igénylő kerül gyámként kirendelésre, a gyermekszám számításánál a gyámolt gyermek a gyámként kirendelt igénylő saját gyermekének minősül.

Ha az igénylő a CSOK iránti kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel korábban – bármely lakáscélú állami támogatásra vonatkozó

jogszabály alapján – vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a vele közös háztartásban élő gyermeke után korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelheti. A korábban igénybevett összegnél azon gyermekek után igénybevett összegeket is számításba kell venni (le kell vonni), akik az új igénylésnél már nem eltartottak és/ vagy nem

együttköltözők. Ha pedig a korábbi támogatást egy korábbi házastárssal vették igénybe, akkor az így igénybevett támogatás összegének 50%-át kell levonni. Élettársra ez nem vonatkozik, ott a teljes összeget kell levonni.

A megelőlegezett támogatás igénylésének feltétele a korábbi gyermekvállalás teljesülése.

A CSOK igényléséhez szükséges hasznos alapterület:

A támogatással érintett lakás minimális hasznos alapterületét minden esetben az összes eltartott és vállalt gyermek száma alapján kell meghatározni (ideértve azokat is, akik után korábban már vissza nem térítendő lakáscélú támogatást igénybevettek).

Lakás minimális hasznos alapterülete:
 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2 négy vagy több gyermek esetén legalább 70 m2

A CSOK igénylésének személyi feltételei:

A személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.

OEP igazolás:

A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - társadalombiztosítási

rendszerben legalább 180 napja folyamatosan biztosított kell, hogy legyen.

A 180 nap teljesíthető:

 • TB jogviszonnyal, vagy
 • középfokú oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokról szóló iskolalátogatási bizonyítvánnyal, vagy
 • valamely másik Európai Gazdasági Térség tagállamának társadalombiztosítási rendszere általi kiállított és hiteles fordítással igazolt TB igazolással.
Az OEP jelenlegi gyakorlata szerint nem állítanak ki igazolást:
 • nappali vagy levelező tagozaton hallgatói jogviszonnyal rendelkező,
 • nyugdíjas,
 • szociális segélyben részesülő,
 • GYES/GYED-en lévő személy részére.

A középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán való tanulást a középfokú intézmény által kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával, a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, kell igazolni.

A külföldi biztosítási időszakot az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással kell igazolni.

NAV igazolás:

A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása. A 30 napnál nem régebbi köztartozás-mentességről szóló, nemleges együttes adóigazolást a NAV állítja ki.

Erkölcsi bizonyítvány:

Az igénylőnek és házastársának 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges

Megelőlegező CSOK :

Igénylésére – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalásával csak olyan házaspárok jogosultak, ahol a kérelem beadásának pillanatában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét.

A lakás vételárára vonatkozó előírás :

A használt lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió Ft-ot, és ezen belül legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:

A CSOK-al megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont (vagy a támogatott személy halála esetén annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa). Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a lakásra vonatkozóan használati megosztási megállapodás alapján – melyet közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglaltak – a támogatott személyeknek saját tulajdoni hányaduk tekintetében kizárólagos használati joga áll fenn, az az elvárt tulajdonszerzésnek elfogadható.

Bővítés esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a CSOK-ra jogosult. A támogatással érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

Többlet ingatlan tulajdon:

CSOK-ot olyan személy igényelhet, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában saját magának, házastársának, élettársának más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van (ide nem értve pl. hétvégi ház, üdülő, telek, tanya, gyümölcsös, valamint lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező, bővítés esetén pedig a bővíteni kívánt lakás, illetve a Rendelet által többletingatlannak nem minősülő lakástulajdont) vagy olyan lakástulajdona - a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – amelynek szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére a rendelet 2016.02.11-i hatálybalépését megelőzően, vagy lakástulajdona jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére a rendelet 2016.02.11-i hatálybalépésekor vagy azt követően került sor.

Számlabenyújtási kötelezettség:

Használt lakásvásárlás esetén nincs számlabenyújtási kötelezettség.

Bővítés esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően az adott készültségi foknak megfelelő, a Bank által elfogadott költségvetésben szereplő

bekerülési költség legalább 70%-áról számlát kell bemutatni. A Bank kizárólag olyan számlát fogad el, amelynek kiállítására a kérelem benyújtását követően került sor.

Induló banki költségek:

A támogatás igénylésekor felmerülő banki induló költségek a kérelem benyújtásakor esedékesek, a kérelemhez csatolandó egyes igazolások díja az azt kiállító hatóságnak/ szervezetnek fizetendő.

 • Támogatás bírálati díj: a támogatás összegének 1,5%-a, de legfeljebb 30.000 Ft
 • Értékbecslési díj: Banki díjszabástól függően
 • 1 db hiteles tulajdoni lap lekérésének díja
 • 30 napnál nem régebbi OEP igazolás
 • 30 napnál nem régebbi NAV igazolás
 • bővítés esetén helyszíni szemle díja : Banki díjszabás szerint

NGM tájékoztatók

Kérem
Visszahívást kérek